Close

Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. De Strafpleiters Herrings & Pirone is een maatschap van advocaten die bestaat uit natuurlijke personen en die zich richt op het uitoefenen van het beroep van advocaat.
 2. De Strafpleiters Herrings & Pirone is gevestigd te Rijen en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74147145.
 3. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder De Strafpleiters Herrings & Pirone haar werkzaamheden uitvoert als advocaten en zijn van toepassing op alle opdrachten – waaronder ook vervolg- en aanvullende opdrachten, alsmede verder op alle (rechts)handelingen van De Strafpleiters Herrings & Pirone met, voor of jegens cliënt – die de cliënt (hierna te noemen: opdrachtgever) bij De Strafpleiters Herrings & Pirone neerlegt en door haar worden geaccepteerd. De toepassing van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht door de door De Strafpleiters Herrings & Pirone ingeschakelde medewerkers of derden, alsmede op alle overeenkomsten tussen De Strafpleiters Herrings & Pirone en de opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen De Strafpleiters Herrings & Pirone en de opdrachtgever. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn ze ook automatisch van toepassing op nieuwe overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen partijen. Onder (rechts)handelingen wordt ook begrepen onrechtmatige daad.
 5. De Strafpleiters Herrings & Pirone is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen De Strafpleiters Herrings & Pirone en de opdrachtgever op het moment dat De Strafpleiters Herrings & Pirone de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard.
 2. De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden, de privacystatement van De Strafpleiters Herrings & Pirone en mogelijk nog andere afspraken die De Strafpleiters Herrings & Pirone schriftelijk met de opdrachtgever maakt. Onder schriftelijk wordt verstaan op papier (hard-copy) of via een e-mailbericht.
 3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2, alsmede en 7:409 BW van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen De Strafpleiters Herrings & Pirone en de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever zal aan De Strafpleiters Herrings & Pirone alle informatie verstrekken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, evenals alle informatie die De Strafpleiters Herrings & Pirone van belang acht voor de behandeling van de zaak. De opdracht aan De Strafpleiters Herrings & Pirone leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De Strafpleiters Herrings & Pirone zal zich inspannen om het resultaat te bereiken dat opdrachtgever voor ogen staat, maar zij garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.
 5. Voor de uitvoering van de opdracht is De Strafpleiters Herrings & Pirone bevoegd om gebruik te maken van de diensten van derden. Zij zal bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. De Strafpleiters Herrings & Pirone zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht en bij de selectie van de door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 6. De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel De Strafpleiters Herrings & Pirone als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.

 Artikel 3 – Honorarium en declaratie

 1. In beginsel worden de declaraties van De Strafpleiters Herrings & Pirone opgesteld op basis van de tijd die is besteed aan een opdracht, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief). De verrichte werkzaamheden worden na het einde van de overeenkomst of tussentijds door De Strafpleiters Herrings & Pirone aan de opdrachtgever gedeclareerd. De Strafpleiters Herrings & Pirone is vrij om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. Voorschotten zullen achteraf na het voltooien van de opdracht worden verrekend.
 2. Het honorarium voor de werkzaamheden van De Strafpleiters Herrings & Pirone wordt op uurtarief afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. Het betreft het uurtarief dat bij de aanvaarding van de opdracht door De Strafpleiters Herrings & Pirone aan de opdrachtgever is bevestigd, of bij gebreke daarvan het uurtarief dat De Strafpleiters Herrings & Pirone bij de vorige opdracht van die opdrachtgever hanteerde. De Strafpleiters Herrings & Pirone zal kosten die niet in het tarief zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht en in het algemeen de kosten van ingeschakelde derden. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige declaratie(s).
 3. In alle gevallen is de betalingstermijn van declaraties van De Strafpleiters Herrings & Pirone veertien dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. Betaling door de opdrachtgever dient zonder opschorting, aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden. De betalingstermijn is een fatale termijn. De opdrachtgever is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het verschuldigde de wettelijk rente verschuldigd en is De Strafpleiters Herrings & Pirone bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald: a) Voor zover opdrachtgever ten tijde van het verstrekken van de opdracht niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt De Strafpleiters Herrings & Pirone aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag na de dag van aanmaning door De Strafpleiters Herrings & Pirone wordt voldaan; of: b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt De Strafpleiters Herrings & Pirone aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten declaratie, onverminderd het recht van De Strafpleiters Herrings & Pirone de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door De Strafpleiters Herrings & Pirone gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is De Strafpleiters Herrings & Pirone voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. De Strafpleiters Herrings & Pirone is gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

 Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal uitsluitend De Strafpleiters Herrings & Pirone (die de betreffende opdracht heeft aanvaard) daarop aangesproken kunnen worden, waarbij alsdan geldt dat de aansprakelijkheid van die opdrachtnemer, De Strafpleiters Herrings & Pirone, beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door De Strafpleiters Herrings & Pirone afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat De Strafpleiters Herrings & Pirone in verband met die verzekering draagt.
 2. De beroepsaansprakelijkheid van De Strafpleiters Herrings & Pirone is verzekerd bij Advocaat & Polis Global SE tot een maximum bedrag van € 500.000,– per aanspraak, met een maximum van € 1.000.000,– per verzekeringsjaar. Op verzoek verstrekt De Strafpleiters Herrings & Pirone aan opdrachtgever nadere informatie over de verzekering.
 3. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor De Strafpleiters Herrings & Pirone aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door De Strafpleiters Herrings & Pirone afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat De Strafpleiters Herrings & Pirone in verband met die verzekering draagt.
 4. Voor zover derden (zoals bedoeld in artikel 2.5) die in verband met de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houdt de aan De Strafpleiters Herrings & Pirone gegeven opdracht de bevoegdheid van De Strafpleiters Herrings & Pirone in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van De Strafpleiters Herrings & Pirone voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derden is uitgesloten.
 5. De aansprakelijkheid van De Strafpleiters Herrings & Pirone gaat nooit verder dan bepaald in deze voorwaarden, ongeacht of sprake is van een vordering uit hoofde van de overeenkomst of uit andere hoofde, waaronder met name onrechtmatige daad. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 6. Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart De Strafpleiters Herrings & Pirone tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van De Strafpleiters Herrings & Pirone.
 7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens De Strafpleiters Herrings & Pirone in verband met het verrichten van werkzaamheden door De Strafpleiters Herrings & Pirone vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 Artikel 5 – Derdengelden

 1. Ontvangen gelden ten behoeve van de opdrachtgever worden gestort op een daartoe bestemde bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden De Strafpleiters Herrings & Pirone te Rijen. Over gestorte derdengelden ten behoeve van de opdrachtgever wordt geen rente vergoedt, tenzij anders overeengekomen.

 Artikel 6 – Overige bepalingen

 1. De Strafpleiters Herrings & Pirone hanteert een privacyreglement dat deel uitmaakt van de algemene voorwaarden. De privacyverklaring wordt u toegestuurd gelijktijdig met het toezenden van de algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging alsmede zijn deze op de openbare website gepubliceerd destrafpleiters.nl.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

 1. Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen De Strafpleiters Herrings & Pirone en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 8 – Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 1. De Strafpleiters Herrings & Pirone is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van De Strafpleiters Herrings & Pirone in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur. Door ondertekening van de opdracht-bevestigingsbrief door De Strafpleiters Herrings & Pirone en opdrachtgever wordt de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt de opdrachtgever deze bezwaren eerst voor aan De Strafpleiters Herrings & Pirone. De termijn hiervoor bedraagt drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam, of redelijkerwijs had kunnen nemen, van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding gaf. De Strafpleiters Herrings & Pirone zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk hierop reageren. Indien daarmee de klacht niet naar tevredenheid van de opdrachtgever is opgelost of De Strafpleiters Herrings & Pirone de reactietermijn van vier weken onbenut heeft laten verstrijken, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De termijn hiervoor bedraagt twaalf maanden na de hier geduide reactietermijn van De Strafpleiters Herrings & Pirone (van vier weken). Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 2. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de commissie. De opdrachtgever kan het Reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres: postbus 90600, 2509 LP Den Haag, inzien dan wel downloaden via de website www.degeschillencommissie.nl De Strafpleiters Herrings & Pirone kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wegen van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door De Strafpleiters Herrings & Pirone wendt tot de gewone rechter (bevoegd is dan uitsluitend de Rechtbank Zeeland- West Brabant).
 3. Als sprake is van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever dan is alleen sprake van bindend advies als de opdrachtgever het openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet de opdrachtgever dat niet, dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaraties tot een bedrag van € 10.000,–. Het meerdere dient beslecht te worden bij de civiele rechter. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,–. Hogere schadeclaims kan de opdrachtgever uitsluitend aan de Geschillencommissie voorleggen als de opdrachtgever de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000,– en schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 4. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,–. Dit betekent dat de opdrachtgever in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,– geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 5. Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet, is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van De Strafpleiters Herrings & Pirone.
Jorrit Hermes
Jorrit Hermes
23 September 2023
Corina heeft één van mijn cliënten enorm geholpen. Ze is scherp, toegankelijk en uiterst professioneel.
Patrick Van B.
Patrick Van B.
29 Juni 2023
Fijne communicatie, verstand van zaken en nemen je stap voor stap mee in het hele proces. Ik ben blij dat ik er uiteindelijk voor heb gekozen een gespecialiseerd kantoor in de arm te nemen die me ook tijdens het verhoor bijstonden. Uiteindelijk met als succesvol resultaat het seponeren van de zaak! Nogmaals super bedankt om me te helpen om deze nachtmerrie eindelijk zo af te kunnen sluiten!
Nino Kikilasjvili
Nino Kikilasjvili
14 Juni 2023
Ontzettend geholpen door mw. Herrings en een hele fijne vrouw in de omgang en het contact! Weet mensen gerust te stellen maar is wel eerlijk en direct. Echt een aanrader!
roon
roon
10 Juni 2023
bij 1e kennismaking met mr Herrings dacht ik heel even uhmmm 🤔 (maar dit was dan ook in een vervelende situatie) maar deze relatief jonge advocaten duiken echt in jouw dossier inclusief de punten en komma's. en het maakt niet wat voor juridisch onderwerp dan ook. recht of onrecht. de ovj kreeg het er warm van.
Stefanie Meijers
Stefanie Meijers
18 April 2023
Wat ben ik blij dat wij hebben gekozen voor deze toppers! Mr Herrings heeft ons heel erg goed bijgestaan in een heel heftige periode. Deze vrouw is niet alleen een heel goede advocaat maar vooral ook een gewoon mens,die weet wat je doormaakt. Niets is haar te veel en je kunt met alle vragen bij haar terecht en krijgt er snel antwoord op in gewoon nederlands en niet van die juridische taal waar niemand iets van begrijpt. Komt ze er zelf even niet uit dan weet zij zeer kundige collega’s te vinden waarmee ze dan een oplossing zal vinden. Dus mocht je op zoek zijn naar een advocaat in hart en nieren dan ben je bij Herrings&Pirone op het juiste adres! Gr .Stefanie
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
8 Maart 2023
Ik had heel kort de tijd voor mijn zaak. Ze reageerde super snel. En ondanks ze niet specifiek nog wat konden met mijn zaak. Heeft ze me goede tips gegeven en een fijn gesprek gehad. Voelde me gehoord. Heel erg bedankt.
Jeannet Kuijpers
Jeannet Kuijpers
15 Februari 2023
Hartelijk dank Corina voor het geweldige pleidooi wat je heb gehouden. Zeer dankbaar hiervoor. Van 90 uur werkstraf naar 30 uur. 👏👏👏👏👏🤮
Yonghai chen
Yonghai chen
14 Februari 2023
Ik ben zeer goed geholpen door mevrouw Herrings, zij legt alles zeer goed en duidelijk uit zodat je niet voor verrassingen komen te staan .
× Hoe kan ik je helpen?