Close

EEN ADVOCAAT BIJ EEN GEWELDSDELICT

Home » Geweldsdelicten

Iedere advocaat van De Strafpleiters uit Rijen weet als geen ander wanneer ze in uw zaak over een geweldsdelict een beroep kunnen doen op noodweerexces, oftewel zelfverdediging (in de volksmond), aan de hand van een zwaarder middel. Heeft u thuis te maken gehad met een geweldsdelict? Dan heeft u uzelf mogelijk willen verdedigen. De grenzen van deze verdedigingen kunnen echter ook worden overschreden door het gebruiken van een zwaarder middel, dan het middel dat uw aanvaller op u heeft toegepast. Uw aanvaller slaat u bijvoorbeeld met de blote hand, maar ter noodzakelijke verdediging pakt u een voorwerp. Volgens een professionele en toegankelijke advocaat van ons laagdrempelige kantoor, zou in dit geval sprake kunnen zijn van verdediging. Schakel daarom bij een geweldsdelict een advocaat van ons kantoor in die een dergelijk pleidooi voor u kan aanvoeren bij justitie.


ONZE ADVOCAAT HELPT U BIJ EEN GEWELDSDELICT EN UW BEROEP

Een geweldsdelict meemaken is niet prettig, dat begrijpen wij als advocaat ook. In veel gevallen is het logisch dat u geprobeerd heeft om uzelf te verdedigen, maar het kan voorkomen dat uw reactie als overmatig beoordeeld wordt, waardoor u te maken kunt krijgen met zelfverdediging en u hiervoor een advocaat in dienst zult moeten nemen. Wilt u graag weten wat een geweldsdelict inhoudt? Het verzamelwoord geweldsdelicten wordt vaak gebruikt noodin de volksmond, maar om welke delicten gaat het dan eigenlijk? Geweldsdelicten bevatten altijd het element: ‘geweld’. Om wat specifieker te zijn, moet u denken aan:

 • Bedreiging (art. 285 Sr)
 • Mishandeling (art. 300 Sr)
 • Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr)
 • Vernieling (art. 350 Sr)
 • Doodslag (art. 287 Sr)
 • Moord (art. 289 Sr)

EEN COMBINATIE VAN DELICTEN

Een geweldsdelict kan ook in combinatie met een ander soort delict gepleegd worden en als uw advocaat leggen we graag uit hoe dit zit. Denk bijvoorbeeld aan een gewapende overval, hetgeen vaak juridisch wordt gekwalificeerd als diefstal met geweld. Al deze delicten betreffen misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. De meeste geweldsdelicten worden bestraft met een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf of (on)voorwaardelijke taakstraf. Een geldboete is ook mogelijk, maar dat is geheel afhankelijk van de ernst van het feit alsmede de persoonlijkheid van de verdachte. Zoals hierboven reeds aangekondigd, zijn er diverse geweldsdelicten die een nadere toelichting behoeven.


HET BEDREIGEN VAN MENSEN

Bedreiging behoeft niet al te veel uitleg. Voor de meeste mensen is het wel duidelijk wat onder bedreiging wordt verstaan. Juridisch gezien ligt dit soms wel anders. Niet in alle gevallen is er juridisch gezien sprake van een bedreiging. Als advocaat valt er dus zeer goed verweer tegen een dergelijke verdenking te voeren, als u maar zorgt dat u ons in een zo vroeg mogelijk stadium van uw strafzaak voor een geweldsdelict benaderd.


Op de hoogte zijn van de bedreiging

Als we kijken naar het wetsartikel, art. 285 Wetboek van Strafrecht (Sr), en de jurisprudentie, dan is vanzelfsprekend in onze ogen vereist dat de bedreigde persoon daadwerkelijk op de hoogte is geraakt van de bedreiging (vgl. HR 10 februari 2009, LJN BG6562). Daarnaast moet de bedreiging van zodanige aard zijn, gezien de omstandigheden waarin deze geschiedde, dat bij de bedreigde persoon in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij of zij het leven zou kunnen verliezen (vgl. HR 7 juni 2005, LJN AT3659). Hierbij is de context waarbinnen de uitlatingen zijn gedaan van groot belang, want niet iedere emotionele ontlading is geëigend om vrees op te wekken. Zo heeft het Hof Arnhem al eerder beslist dat het niet zo kan zijn dat elke onbeheerste uiting van woede, enkel vanwege de laakbare woordkeuze, kan worden aangemerkt als bedreiging bedoeld in art. 285 Sr. (LJN AS5050). Het uitgangspunt van de Hoge Raad is dat niet is vereist dat de bedreiging in concrete gevallen een zodanige indruk heeft gemaakt dat er vrees is opgewekt dat de bedreiging geëffectueerd zal worden (LJN AN9309). De Hoge Raad heeft onder andere geoordeeld dat de bewoordingen: “bedankt voor die 8 jaren en als ik vrijkom, dan ga ik je als eerste pakken” onvoldoende is voor een bewezenverklaring voor bedreiging is (LJN AT3659). Ook de bewoordingen “fuck you, ik gooi een handgranaat” van een verdachte in een observatiecel tegen de politie achtte de Hoge Raad geen bedreiging gezien de context waarin deze uitlatingen zijn gedaan (LJN AV4191). Zo zijn er nog tal van dit soort uitspraken te vinden.


Op tijd een verdedigingsstrategie maken

Het is dus van groot belang om contact met een advocaat van ons op te nemen bij een uitnodiging van de politie om op verhoor te komen voor een geweldsdelict, maar ook als u gedagvaard bent om bij de politierechter te verschijnen. In dit soort zaken dient immers te worden voldaan aan het bewijsminimum ex art. 342 lid 2 Sv. De gedane aangifte dient dan wel ondersteund te zijn door bijvoorbeeld een getuigenverklaring. Hoe eerder u een advocaat van ons kantoor benadert, des te beter wij de verdedigingsstrategie met u kunnen bepalen.


MEERDERE VARIANTEN VAN MISHANDELING

Mishandeling is in de wet strafbaar gesteld in art. 300 Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit betreft slechts de eenvoudige mishandeling. Er bestaan namelijk meerdere varianten van mishandeling. Zo kan iemand ook vervolgd worden voor mishandeling met voorbedachten rade (art. 301 Sr), zware mishandeling (art. 302 Sr), zware mishandeling met voorbedachten rade (art. 303 Sr) en mishandeling met een terroristisch oogmerk (art. 304a/b Sr). Daarnaast zijn er in art. 304 Sr strafverzwarende omstandigheden opgenomen indien de mishandeling is gericht tegen bepaalde specifieke personen zoals een echtgenoot, partner, eigen kind, moeder, vader en een ambtenaar in functie.


BEWIJS IS ESSENTIEEL

Het bewijs van mishandeling wordt door rechters aangenomen op basis van een aangifte en een medische verklaring en/of letsel. Ook een getuigenverklaring zal uiteraard als bewijs kunnen worden meegenomen. Van belang is om altijd goed te bekijken of hetgeen u wordt verweten ook past bij het geconstateerde letsel. Kan het letsel mogelijk door iets anders zijn veroorzaakt? Of bestond het vastgestelde letsel al voorafgaand aan het incident? Leg u dus niet zomaar neer bij een beschuldiging van mishandeling en schakel zo spoedig mogelijk een advocaat van ons kantoor in voor gespecialiseerde rechtsbijstand in uw zaak.


OPENLIJKE GEWELDPLEGING

Het woord openlijke geweldpleging komt met regelmaat voor in het nieuws. Het wordt gebruikt als er sprake is geweest van een vechtpartij in een café of op straat, maar ook bij voetbalwedstrijden. Wat betekent het nu precies en is het inderdaad zo: ‘je was erbij, dus…’? Openlijke geweldpleging wordt in art. 141 Sr omschreven als het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen personen of goederen. Het gaat dus om zowel geweld tegen personen als tegen goederen. Denk hierbij aan voetbalsupporters of uitgaand publiek die een spoor van vernieling achterlaten na een verloren voetbalwedstrijd of na het teveel nuttigen van alcohol. Overduidelijk is dat het moet gaan om minimaal twee personen, anders is het niet mogelijk om in vereniging geweld te plegen. Daarnaast moet het plegen van geweld in het openbaar plaatsvinden. De vraag is uiteraard in hoeverre u hiervoor veroordeeld kunt worden, als u bij een groep hoort maar zelf geen enkele geweldshandeling heeft verricht.


Wanneer is er sprake van openlijke geweldpleging?

In de jurisprudentie is bepaald dat iedere verdachte een significante/wezenlijke bijdrage moet hebben geleverd aan het geweld. Het enkele feit dat u deel uitmaakt van een groep, de zogenoemde getalsmatige versterking, is onvoldoende voor openlijke geweldpleging. Wel is het meegaan met een groep relschoppers en meegaan met de aanvalsgolf voldoende. Datzelfde geldt voor het meegaan met een groep geweldplegers en het wegduwen van andere personen. Ook verbale uitlatingen, zoals het aanmoedigen van geweldplegers, zijn voldoende voor een veroordeling voor openlijke geweldpleging. De vereiste significante/wezenlijke bijdrage wordt al snel aangenomen door rechters en om die reden is gespecialiseerde rechtsbijstand door ons advocatenkantoor noodzakelijk. Probeer in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen, zodat wij samen voorafgaand aan het politieverhoor de verhoorstrategie en daarna de verdedigingsstrategie kunnen bepalen!

VERNIELING

Natuurlijk is ook vernieling een strafbaar feit. Art. 350 Sr beschrijft dat het strafbaar is om een goed van een ander te vernielen, te beschadigen, onbruikbaar te maken of weg te maken. Dit moet dan uiteraard wel opzettelijk gebeuren. Het per ongeluk omstoten van een vaas is vanzelfsprekend niet strafbaar. De omstandigheden van het geval zijn leidend voor het wel of niet aannemen van het opzet. Het juridische begrip opzet is anders dan het begrip opzet in het woordenboek. Het opzet kent verschillende vormen en bij vernieling gaat het om voorwaardelijk opzet. Voorwaardelijk opzet is het bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat een gevolg zal intreden. Hierin zit dan ook het belangrijkste verweer. Dit is juridisch geneuzel, maar wij kunnen u hierin bijstaan en het begrijpelijk maken voor u! Wij gebruiken geen onnodig moeilijke termen en praten niet uit de hoogte.


IEMAND VAN HET LEVEN BEROVEN DOOR MIDDEL VAN DOODSLAG

Doodslag is simpelweg iemand opzettelijk van het leven beroven. Dit is strafbaar gesteld in art. 287 Sr. Hier komt, net als bij de vernieling, het juridische opzet weer naar boven. Ook bij doodslag is voorwaardelijk opzet voldoende. Doodslag kan dus worden bewezen indien iemand niet de bedoeling had om een ander te doden, maar zich wel realiseerde dat dit kon gebeuren en dit risico desondanks heeft genomen. Zodoende betreffen sommige strafrechtelijke procedures, waarbij een aantijging van doodslag heeft plaatsgevonden, ook scenario’s die door een goede advocaat voor de cliënt omgezet kunnen worden in verdediging. Dit is wederom een juridische puzzel waar u in kunt belanden, maar De Strafpleiters maken het duidelijk en inzichtelijk voor u! Doodslag betreft een serieuze verdenking met een maximale gevangenisstraf van 15 jaar. Maak dus gebruik van gespecialiseerde rechtsbijstand van ons advocatenkantoor. Naast doodslag bestaat de pogingsvariant. Een poging tot doodslag wordt heel snel genoemd door politie en justitie, maar hier zijn ontzettend veel verweren tegen te voeren. Van belang hierbij is uiteraard om dit direct goed aan te pakken tijdens het prille begin van uw strafzaak, te weten de eventuele aanhouding door de politie én het eerste politieverhoor. Gespecialiseerde rechtsbijstand door een professionele advocaat is dan ook ten zeerste aan te raden bij een geweldsdelict!


HET PLEGEN VAN EEN MOORD

Het plegen van een moord is een veelvoorkomende term in het nieuws. In onze wet is dit opgenomen in art. 289 Sr. Bij moord is het juridische opzet ook gericht op het om het leven brengen van iemand. Het onderscheidt zich van doodslag op één specifiek en cruciaal punt: de voorbedachten rade. Dit is een heel lastig te bewijzen punt voor de officier van justitie. De Hoge Raad heeft zich in november 2012 (ECL:NL:HR:2012:BY0094) uitgelaten over hoe de voorbedachten rade dient te worden beoordeeld. De Hoge Raad heeft bepaald dat voor een bewezenverklaring van de voorbedachten rade dient te worden vastgesteld dat een verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit om iemand van het leven te beroven. De verdachte moet dus niet gehandeld hebben in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, maar moet de gelegenheid hebben gehad om na te denken over de betekenis en de gevolgen van de voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. De achtergrond van deze vereiste is, dat ingeval vaststaat dat de verdachte die gelegenheid heeft gehad, het redelijk is aan te nemen dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van die gelegenheid en dus daadwerkelijk heeft nagedacht over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap heeft gegeven (ECLI:NL:HR:2013:963). Daarna komt de planmatige invulling van de tijdspanne tussen het besluit en de uitvoering en/of het treffen van voorbereidingshandelingen. Het eindigt met de uitvoering, oftewel de moord.


Moord met voorbedachten rade

Wanneer aan deze elementen wordt voldaan, kan er gezegd worden dat het zeer aannemelijk is dat de verdachte in het tijdsverloop tussen het nemen van dat besluit en de uitvoering daarvan daadwerkelijk heeft nagedacht over en zich rekenschap heeft gegeven van de betekenis en de gevolgen van de voorgenomen daad. Uiteraard is alles weer afhankelijk van de omstandigheden van het geval in het specifieke strafdossier. Enkele voorbeelden uit de praktijk waarbij er geen voorbedachten rade is aangenomen, zijn:

 • Kort tijdsbestek: ECLI:NL:HR:2013:1111, ECLI:NL:HR:2014:16, ECLI:NL:HR:2014:17, ECLI:NL:HR:2014:294, ECLI:NL:HR:2014:1500, ECLI:NL:HR:2014:1561
 • Hevige gemoedsbeweging: ECLI:NL:HR:2014:347, ECLI:NL:HR:2015:3426
 • Onduidelijkheid over de toedracht (moment van voornemen en hevige gemoedsbeweging): ECLI:NL:HR:2014:2669, ECLI:NL:HR:2014:2761
 • Onduidelijkheid over de toedracht (tijdsbestek): ECLI:NL:HR:2015:93, ECLI:NL:HR:2015:122, ECLI:NL:HR:2015:535, ECLI:NL:HR:2016:1411

Enkele voorbeelden uit de praktijk waarbij er wel voorbedachten rade is aangenomen ingeval van een extreem lang tijdsbestek, zijn:

 • ECLI:NL:HR:2015:3167
 • ECLI:NL:HR:2015:204
 • ECLI:NL:HR:2014:3147
 • ECLI:NL:HR:2014:528
 • ECLI:NL:HR:2013:1113
 • ECLI:NL:HR:2013:BZ2942
 • ECLI:NL:HR:2013:BY5679

Wij weten als geen ander hoe hiermee om te gaan en we begeleiden u stapsgewijs in een dergelijke procedure. Zoals al eerder aangegeven, is het van belang om ons in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen, bij voorkeur dus voorafgaand aan uw aanhouding of uitnodiging voor een politieverhoor. Dit geeft ons de gelegenheid om uw verdediging zo goed als mogelijk neer te zetten. Wij hebben al meerdere zaken succesvol afgerond. Wanneer u onze advocaten wilt inschakelen, kunt u deze advocaten direct bereiken op hun mobiele telefoonnummers zonder tussenkomst van derden.


TIPS & TRICKS

 • Indien u verdacht wordt van een geweldsmisdrijf, laat u dan altijd bijstaan door een gespecialiseerde advocaat in het strafrecht van ons advocatenkantoor.
 • Zolang u geen strafrechtadvocaat heeft gesproken voorafgaand het politieverhoor, maak dan gebruik van uw zwijgrecht ex art. 29 Sv.
 • Praat absoluut met niemand totdat u een gespecialiseerde strafrechtadvocaat heeft gesproken.
 • Let op met het gebruik van WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, Facebook, e-mail, et cetera. Dit zijn de meest eenvoudige bewijsmiddelen die de politie in uw strafzaak kan verzamelen en tegen u kan gebruiken!
 • Bespreek met een advocaat altijd de verdedigingsstrategie.
 • Luister naar uw gespecialiseerde advocaat! Deze is er om uw belangen te behartigen.

MAAK GEBRUIK VAN ONZE EXPERTISE IN HET BEROEP

Bent u een verdachte van een eerdergenoemd geweldsdelict of een zedendelict en zoekt u een advocaat om u te verdedigen? Maak dan gebruik van onze expertise. U meld uw zaak eenvoudig aan door een e-mail te sturen naar info@destrafpleiters.nl. U kunt daarnaast via onze website aangeven dat u juridische bijstand nodig heeft bij een geweldsdelict. Ook wanneer u onze hulp nodig heeft bij andere zaken, zoals een vermogenszaak of als uw kind te maken heeft met het jeugdstrafrecht, kunt u bij ons advocatenkantoor in Rijen terecht.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!
Jorrit Hermes
Jorrit Hermes
23 September 2023
Corina heeft één van mijn cliënten enorm geholpen. Ze is scherp, toegankelijk en uiterst professioneel.
Patrick Van B.
Patrick Van B.
29 Juni 2023
Fijne communicatie, verstand van zaken en nemen je stap voor stap mee in het hele proces. Ik ben blij dat ik er uiteindelijk voor heb gekozen een gespecialiseerd kantoor in de arm te nemen die me ook tijdens het verhoor bijstonden. Uiteindelijk met als succesvol resultaat het seponeren van de zaak! Nogmaals super bedankt om me te helpen om deze nachtmerrie eindelijk zo af te kunnen sluiten!
Nino Kikilasjvili
Nino Kikilasjvili
14 Juni 2023
Ontzettend geholpen door mw. Herrings en een hele fijne vrouw in de omgang en het contact! Weet mensen gerust te stellen maar is wel eerlijk en direct. Echt een aanrader!
roon
roon
10 Juni 2023
bij 1e kennismaking met mr Herrings dacht ik heel even uhmmm 🤔 (maar dit was dan ook in een vervelende situatie) maar deze relatief jonge advocaten duiken echt in jouw dossier inclusief de punten en komma's. en het maakt niet wat voor juridisch onderwerp dan ook. recht of onrecht. de ovj kreeg het er warm van.
Stefanie Meijers
Stefanie Meijers
18 April 2023
Wat ben ik blij dat wij hebben gekozen voor deze toppers! Mr Herrings heeft ons heel erg goed bijgestaan in een heel heftige periode. Deze vrouw is niet alleen een heel goede advocaat maar vooral ook een gewoon mens,die weet wat je doormaakt. Niets is haar te veel en je kunt met alle vragen bij haar terecht en krijgt er snel antwoord op in gewoon nederlands en niet van die juridische taal waar niemand iets van begrijpt. Komt ze er zelf even niet uit dan weet zij zeer kundige collega’s te vinden waarmee ze dan een oplossing zal vinden. Dus mocht je op zoek zijn naar een advocaat in hart en nieren dan ben je bij Herrings&Pirone op het juiste adres! Gr .Stefanie
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
8 Maart 2023
Ik had heel kort de tijd voor mijn zaak. Ze reageerde super snel. En ondanks ze niet specifiek nog wat konden met mijn zaak. Heeft ze me goede tips gegeven en een fijn gesprek gehad. Voelde me gehoord. Heel erg bedankt.
Jeannet Kuijpers
Jeannet Kuijpers
15 Februari 2023
Hartelijk dank Corina voor het geweldige pleidooi wat je heb gehouden. Zeer dankbaar hiervoor. Van 90 uur werkstraf naar 30 uur. 👏👏👏👏👏🤮
Yonghai chen
Yonghai chen
14 Februari 2023
Ik ben zeer goed geholpen door mevrouw Herrings, zij legt alles zeer goed en duidelijk uit zodat je niet voor verrassingen komen te staan .
× Hoe kan ik je helpen?