Close

GEWELDSDELICTEN

Dé Strafpleiters zijn gespecialiseerd in geweldsdelicten. 

Het verzamelwoord geweldsdelicten wordt vaak gebruikt in de volksmond, maar om welke delicten gaat het dan eigenlijk? Geweldsdelicten bevatten altijd het element: ‘geweld’. Specifieker moet u denken aan:

 • Bedreiging (art. 285 Sr)
 • Mishandeling (art. 300 Sr)
 • Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr)
 • Vernieling (art. 350 Sr)
 • Doodslag (art. 287 Sr)
 • Moord (art. 289 Sr)

Een geweldsdelict kan ook in combinatie met een ander soort delict gepleegd worden. Denk hierbij aan een gewapende overval, hetgeen vaak juridisch wordt gekwalificeerd als diefstal met geweld. Al deze delicten betreffen misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. De meeste geweldsdelicten worden bestraft met een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf of (on)voorwaardelijke taakstraf. Een geldboete is ook mogelijk, maar dat is geheel afhankelijk van de ernst van het feit alsmede de persoon van de verdachte. Zoals hierboven reeds aangekondigd zijn er diverse geweldsdelicten die een nadere toelichting behoeven.


Bedreiging

Bedreiging behoeft niet al te veel uitleg. Voor de meeste mensen is het wel duidelijk wat onder bedreiging wordt verstaan. Maar juridisch gezien ligt dat soms wel anders. Niet in alle gevallen is er juridisch gezien sprake van een bedreiging. Er valt dus zeer goed verweer tegen een dergelijke verdenking te voeren, als u maar zorgt dat u in een zo vroeg mogelijk stadium dé strafpleiters benaderd! Als we kijken naar het wetsartikel, artikel 285 Wetboek van Strafrecht (Sr), en de jurisprudentie, dan is vanzelfsprekend in onze ogen, vereist dat de bedreigde persoon daadwerkelijk op de hoogte is geraakt van de bedreiging (vgl. HR 10 februari 2009, LJN BG6562). Daarnaast moet de bedreiging van zodanige aard zijn, gezien de omstandigheden waarin deze is geschied, dat bij de bedreigde persoon in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen (vgl. HR 7 juni 2005, LJN AT3659). Hierbij is de context waarbinnen de uitlatingen zijn gedaan van groot belang, want niet iedere emotionele ontlading is geëigend om vrees op te wekken. Zo heeft het Hof Arnhem al eerder beslist dat het niet zo kan zijn dat elke onbeheerste uiting van woede, enkel vanwege de laakbare woordkeuze, kan worden aangemerkt als bedreiging bedoeld in art. 285 Sr. (LJN AS5050). Uitgangspunt van de Hoge Raad is dat niet is vereist dat de bedreiging in concrete gevallen een zodanige indruk geeft gemaakt dat er vrees is opgewekt dat de bedreiging geëffectueerd zal worden (LJN AN9309). De Hoge Raad heeft o.a. geoordeeld dat de bewoordingen: “bedankt voor die 8 jaren en als ik vrij kom, dan ga ik je als eerste pakken” onvoldoende voor een bewezenverklaring voor bedreiging is (LJN AT3659). Ook de bewoordingen “fuck you, ik gooi een handgranaat” van een verdachte in een observatiecel tegen de politie achtte de Hoge Raad geen bedreiging gezien de context waarin deze uitlatingen zijn gedaan (LJN AV4191). Zo zijn er nog tal van dit soort uitspraken te vinden. Het is dus van groot belang om bij een uitnodiging van de politie om op verhoor te komen, maar ook als u gedagvaard bent bij de politierechter, contact met ons op te nemen! Ook in dit soort zaken dient immers te worden voldaan aan het bewijsminimum ex art. 342 lid 2 Sv. De gedane aangifte dient dan wel ondersteund te zijn door bijvoorbeeld een getuigenverklaring. Hoe eerder u ons benadert, des te beter wij de verdedigingsstrategie samen met u kunnen bepalen!


Mishandeling

Mishandeling is in de wet strafbaar gesteld in artikel 300 Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit betreft slechts de eenvoudige mishandeling. Er bestaan namelijk meerdere varianten van mishandeling. Zo kan iemand ook vervolgd worden voor mishandeling met voorbedachten rade (artikel 301 Sr), zware mishandeling (artikel 302 Sr), zware mishandeling met voorbedachten rade (artikel 303 Sr), en mishandeling met een terroristisch oogmerk (artikel 304a/b Sr). Daarnaast zijn er in artikel 304 Sr ook strafverzwarende omstandigheden opgenomen. Indien de mishandeling is gericht tegen bepaalde specifieke personen zoals een echtgenoot, partner, eigen kind, moeder, vader en een ambtenaar in functie. Het bewijs van mishandeling wordt door rechters aangenomen op basis van een aangifte en een medische verklaring en/of letsel. Ook een getuigenverklaring zal uiteraard als bewijs kunnen worden meegenomen. Van belang is om altijd goed te bekijken of het hetgeen u wordt verweten ook past bij het geconstateerde letsel. Kan het letsel mogelijk ook door iets anders zijn veroorzaakt? Of bestond het gestelde letsel al voorafgaand aan het incident? Leg u dus niet zomaar neer bij een beschuldiging van mishandeling en schakel Dé Strafpleiters zo spoedig als mogelijk in voor gespecialiseerde rechtsbijstand in uw zaak!


Openlijke geweldpleging

Het woord openlijke geweldpleging komt met regelmaat voor in het nieuws. Het wordt gebruikt als er sprake is geweest van een vechtpartij in een café of op straat, maar ook bij voetbalwedstrijden. Wat betekent het nu precies en is het inderdaad zo: ‘je was erbij, dus….’. Openlijke geweldpleging wordt in artikel 141 Sr omschreven als het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen personen of goederen. Het gaat dus om zowel geweld tegen personen als tegen goederen. Denk hierbij aan voetbalsupporters of uitgaand publiek die een spoor van vernieling achterlaten na een verloren voetbalwedstrijd of na het teveel nuttigen van alcohol. Overduidelijk is dat het moet gaan om minimaal twee personen, anders is het niet mogelijk om in vereniging geweld te plegen. Daarnaast moet het plegen van geweld in het openbaar plaatsvinden. De vraag is uiteraard in hoeverre u hiervoor veroordeeld kunt worden, als u bij een groep hoort maar zelf geen enkele geweldshandeling heeft verricht? In de jurisprudentie is bepaald dat iedere verdachte een significante/wezenlijke bijdrage moet hebben geleverd aan het geweld. Het enkele feit dat u deel uitmaakt van een groep, de zogenoemde getalsmatige versterking, is onvoldoende voor openlijke geweldpleging. Wel is het meegaan met een groep relschoppers en meegaan met de aanvalsgolf voldoende. Ditzelfde geldt voor het meegaan met een groep geweldplegers en andere personen wegduwen. Ook verbale uitlatingen, zoals het aanmoedigen van geweldplegers, zijn voldoende voor een veroordeling voor openlijke geweldpleging. De vereiste significante/wezenlijke bijdrage wordt als snel aangenomen door rechters, en om die reden is gespecialiseerde rechtsbijstand door De Strafpleiters noodzakelijk. Probeer in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen, zodat wij samen de verhoorstrategie en verdedigingsstrategie kunnen bepalen!

Vernieling

Artikel 350 Wetboek van Strafrecht beschrijft dat het strafbaar is om een goed van een ander te vernielen, te beschadigen, onbruikbaar te maken of weg te maken. Dit moet uiteraard wel opzettelijk gebeuren. Het per ongeluk omstoten van een vaas is uiteraard niet strafbaar. De omstandigheden van het geval zullen leidend zijn voor het wel of niet aannemen van het opzet. Het juridische begrip opzet is anders dan het opzet in het taalgebruik. Het opzet kent verschillende vormen, en bij vernieling gaat het om voorwaardelijk opzet. Voorwaardelijk opzet ziet op het bewust aanvaarden van de aanmerkelijk kans dat het gevolg zal intreden. Hierin zit dan ook het belangrijkste verweer. Juridisch geneuzel, maar Dé Strafpleiters kunnen u hierin bijstaan en het begrijpelijk maken voor u!


Doodslag

Doodslag is simpelweg het opzettelijk een ander van het leven beroven. Dit is strafbaar gesteld in artikel 287 Sr. Hier komt, net als bij de vernieling, het juridische opzet weer naar boven. Ook bij doodslag is voorwaardelijk opzet voldoende. Doodslag kan dus worden bewezen indien iemand niet de bedoeling had om een ander te doden, maar zich wel realiseerde dat dit kon gebeuren en dit risico desondanks toch heeft genomen. Wederom een juridische puzzel waar u in kunt belanden, maar Dé Strafpleiters maken het duidelijk en inzichtelijk voor u! Doodslag betreft een serieuze verdenking met een gemiddelde gevangenisstraf van 15 jaar! Maak dus gebruik van gespecialiseerde rechtsbijstand van Dé Strafpleiters! Naast doodslag bestaat ook nog de pogingsvariant. Een poging doodslag wordt heel snel genoemd door politie en justitie, maar hier zijn echt ontzettend veel verweren tegen te voeren. Van belang hierbij is uiteraard om dit direct goed aan te pakken tijdens het prille begin van uw strafzaak, te weten de eventuele aanhouding door de politie én het eerste politieverhoor! Gespecialiseerde rechtsbijstand is dan ook ten zeerste aan te raden!


Moord

Moord is een veelvoorkomende term in het nieuws. In onze wet is dit opgenomen in artikel 289 Sr. Bij moord is het juridische opzet ook gericht op het om het leven brengen van iemand, alleen onderscheidt het zich toch van doodslag op één specifiek cruciaal punt: de voorbedachte rade. Een heel lastig te bewijzen punt voor de officier van justitie. De Hoge Raad heeft zich in november 2012 (ECL:N::HR:2012:BY0094) uitgelaten over hoe de voorbedachte rade dient te worden beoordeeld. De Hoge Raad heeft bepaald dat voor een bewezenverklaring van de voorbedachte rade dient te worden vastgesteld dat een verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het nemen of het genomen besluit om iemand van het leven te beroven. De verdachte moet dus niet gehandeld hebben in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling. De verdachte moet de gelegenheid hebben gehad om na te denken over de gevolgen van de voorgenomen daad. Daarna komt de planmatige invulling van de tijdspanne tussen het besluit en de uitvoering en/of het treffen van voorbereidingshandelingen. En tot slot de uitvoering oftewel de moord. Wanneer aan deze elementen wordt voldaan, kan worden gezegd dat het zeer aannemelijk is dat de verdachte in het tijdsverloop tussen het nemen van dat besluit en de uitvoering daarvan daadwerkelijk heeft nagedacht over en zich rekenschap heeft gegeven van de betekenis en de gevolgen van de voorgenomen daad. Uiteraard is alles weer afhankelijk van de omstandigheden van het geval in het specifieke strafdossier. Dé Strafpleiters weten als geen ander hoe hiermee om te gaan en u stapsgewijs in een dergelijke procedure te begeleiden. Zoals al eerder aangegeven is het van belang om ons in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen, bij voorkeur dus voorafgaand aan uw aanhouding of uitnodiging voor een politieverhoor! Dit geeft Dé Strafpleiters de gelegenheid om uw verdediging zo goed als mogelijk neer te kunnen zetten!


Tips & tricks

 • indien u verdacht wordt van een geweldsmisdrijf, laat u dan altijd bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat;
 • zolang u geen strafrechtadvocaat heeft gesproken voorafgaand het politieverhoor, maak dan gebruik van uw zwijgrecht ex artikel 29 Sv;
 • praat absoluut met niemand totdat u een gespecialiseerde strafrechtadvocaat heeft gesproken.
 • Let op: met het gebruik van WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, Facebook, e-mail etc. Dit zijn de meest eenvoudige bewijsmiddelen die de politie in uw strafzaak kan verzamelen en tegen u kan gebruiken!
 • bespreek met een advocaat altijd de verdedigingsstrategie.
 • luister naar uw gespecialiseerde advocaat! Zij zijn er om uw belangen te behartigen.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!