Close

GIJZELING WEGENS OPENSTAANDE BOETES CJIB

Dreigt u gegijzeld te worden wegens openstaande CJIB boetes of is er al iemand gegijzeld? Dan bent u bij dé Strafpleiters aan het juiste adres! Wat is gijzeling nu eigenlijk? Bij het niet betalen van een aan u opgelegde geldboete kan de officier van justitie bij de kantonrechter een verzoek indienen om u in gijzeling te nemen. Dit staat in artikel 28 van de Wet Administratieve Handhaving Verkeersovertredingen (WAHV). Dit betekent dat u voor de openstaande boetes van het CJIB, de zogenoemde administratieve sancties, in hechtenis kan worden genomen. Dit is bedoeld om u te dwingen alsnog de openstaande geldboete te betalen. Dit is echter het zwaarste dwangmiddel (ultimum remedium). Voordat een officier van justitie over kan gaan tot gijzeling moet hij proberen om op grond van artikel 25, 26 of 27 WAHV verhaal te nemen. Hierbij moet u denken aan beslaglegging op goederen, loon, uitkering of tegoeden van een bankrekening. Indien dan de boete dan nog niet wordt voldaan, dan zal de officier van justitie het rijbewijs in beslag kunnen nemen (artikel 28a WAHV) of, indien aanwezig, een voertuig buiten gebruik stellen (artikel 28b WAHV). Mocht dit nog niet leiden tot betaling van de openstaande geldboete dan zal de officier van justitie een vordering indienen tot gijzeling (artikel 28 WAHV). Let op: dit alles kan pas twee jaar nadat de openstaande geldboetes onherroepelijk zijn geworden!


Vordering ingediend door de officier van justitie

De officier van justitie mag niet zelf bepalen wanneer hij overgaat tot gijzeling. Hij moet hiervoor een vordering indienen bij de kantonrechter. Voordat de kantonrechter beslist om een machtiging tot gijzeling af te geven zal de kantonrechter u willen spreken. U ontvangt dan ook een oproep om bij de kantonrechter te verschijnen. Van belang is dat u op deze zitting aanwezig bent. Deze zitting biedt u namelijk de mogelijkheid om de kantonrechter uit te leggen waarom u de opgelegde geldboete niet heeft betaald. Een kantonrechter zal de vordering van de officier van justitie afwijzen, indien er bij u sprake is van betalingsonmacht in plaats van betalingsonwil. U wilt wel betalen, maar u kunt niet betalen gelet op uw financiële situatie. Uiteraard moet u dit ter zitting wel onderbouwen en wij kunnen u hierbij helpen. Indien de kantonrechter de vordering afwijst krijgt u de mogelijkheid om alsnog de boete te betalen binnen een bepaalde periode, meestal is dat één jaar. U wordt in dat geval dus niet gegijzeld! U hoeft niet bang te zijn dat u direct na de zitting gegijzeld wordt. Indien u niet op de zitting verschijnt dan zal de kantonrechter de vordering tot gijzeling van de officier van justitie toewijzen en een machtiging tot gijzeling afgeven. De kantonrechter kan dan namelijk niet oordelen waarom u niet heeft betaald als u niet verschijnt. De kantonrechter zal dan ook uitgaan van betalingsonwil in plaats van betalingsonmacht. Dit betekent dat de vordering van de officier van justitie wordt toegewezen en u gegijzeld mag worden. Dit betekent geen vrijbrief voor kwijtschelding van de nog openstaande geldboete. U moet de geldboete dus nog steeds betalen!


Duur van de gijzeling

De duur van de gijzeling wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de nog openstaande boete, inclusief alle verhogingen. Voor iedere € 50,- geldt 1 dag gijzeling, met een maximum van 7 dagen per boete. Het kan dus behoorlijk oplopen indien er sprake is van meerdere openstaande boetes. In alle gevallen mag de gijzeling maximaal 15 dagen duren, echter houdt de officier van justitie zich hier niet altijd aan. De maximale duur van 15 dagen volgt uit de Aanbeveling van het Landelijk Overleg Coördinerend Kantonrechter (LOCK) en volgt eveneens uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 28 maart 2014.

Kort geding

Indien u meer dan 15 dagen in gijzeling wordt genomen en er sprake is van betalingsonmacht in plaats van betalingsonwil, neem dan direct contact op met een gespecialiseerd advocaat. Dé strafpleiters zullen dan direct een kort geding starten om u zo snel mogelijk weer op vrije voeten te krijgen! Let op: een kort geding kan pas worden opgestart als u daadwerkelijk in hechtenis bent genomen. Er is namelijk dan pas sprake van een spoedeisend belang, hetgeen vereist is voor het starten van een kort geding.


Pro deo?

Voor de rechtsbijstand van een gespecialiseerd gijzelingsadvocaat, op het moment dat u reeds gegijzeld bent, kan een toevoeging (pro deo) worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand van overheidswege. De staat betaalt dan de advocaatkosten behalve een eventueel door u te betalen eigen bijdrage en griffierechten die door de rechtbank in rekening worden gebracht. Indien u nog niet gegijzeld bent dan kan er nog geen gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd. Uiteraard is het dan wel van belang dat u de juiste voorzorgsmaatregelen treft. Dé Strafpleiters kunnen hier nader over informeren.


Tips & Tricks

Om een gijzelingssituatie te voorkomen, adviseren wij u om een oproep om te verschijnen voor de kantonrechter niet zomaar naast u neer te leggen. Ga er altijd heen en probeer de kantonrechter duidelijk te maken waarom u de nog openstaande geldboete(s) niet heeft kunnen betalen. Probeer uw verhaal ook altijd te onderbouwen met bewijsstukken. Dé Strafpleiters kunnen u hierbij helpen! Indien u van de politie een brief ontvangt waarin vermeld staat dat er een machtiging tot gijzeling is afgegeven zorg er dan voor dat er iemand op de hoogte is van uw (financiële) situatie. Deze contactpersoon kan dan de contacten onderhouden met de advocaat die het kort geding gaat opstarten. Voor het starten van een kort geding zijn namelijk altijd bewijsstukken nodig, zoals bankafschriften en uitkeringsspecificaties/loonstroken. Deze moeten aan de advocaat worden overhandigd en dit is uiteraard niet mogelijk als u al in hechtenis bent genomen, en er niemand op de hoogte is van uw detentie. Het is ook belangrijk om de brieven van de politie bij de advocaat achter te laten, zodat duidelijk is voor welke boetes er een machtiging tot gijzeling is afgegeven. Mocht u geen brieven meer hebben, dan kunt u eenvoudig digitaal via het CJIB een overzicht aanvragen van de openstaande boetes. Indien gijzeling dreigt zorg er dus voor dat u goed bent voorbereid! Des te eerder bent u weer thuis!

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!