Close

JEUGDSTRAFRECHT

Help, mijn kind is in aanraking gekomen met de politie! Dit is een veel voorkomende noodkreet van ouders. Dé Strafpleiters begrijpen dat u dan met een hele hoop vragen zit. De toekomst van uw kind staat op het spel en u heeft geen idee hoe u dit moet aanpakken. 

Dé Strafpleiters kunnen al uw vragen beantwoorden en u en uw kind begeleiden en bijstaan tijdens dit lastige proces.


Onder de 12 jaar

Is uw kind onder de 12 jaar, dan hoeft u zich nog geen zorgen te maken. In Nederland kunnen kinderen onder de 12 jaar namelijk niet strafrechtelijk worden vervolgd, als zij iets hebben uitgespookt. Wel is het zo dat kinderen onder de 12 jaar kunnen worden aangehouden door de politie voor verhoor. Na aanhouding en verhoor zal de Politie mogelijk een zogenoemde STOP-reactie aanbieden aan u, als ouders zijnde. Dit voorstel is bedoeld om vroegtijdig crimineel gedrag te herkennen en te stoppen en zo nodig door te verwijzen naar jeugdhulpverlening. Dit is bedoeld om zowel ouders als kind te ondersteunen.


Vanaf 12 jaar tot 18 jaar

Anders wordt het als uw kind de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt. Het jeugdstrafrecht stelt kinderen namelijk dan zelf verantwoordelijk wanneer ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Afhankelijk van de ernst van het strafbare feit, kan uw kind een waarschuwing krijgen of een HALT-afdoening.


HALT-afdoening

In de meeste gevallen wordt een HALT-afdoening voorgesteld. Een HALT-afdoening kan voorkomen dat er proces-verbaal wordt opgemaakt. Uw kind krijgt dan de keuze of naar justitie of naar HALT. Naar justitie betekent meestal een strafrechtelijke vervolging. Dit in tegenstellig tot HALT, waarbij uw kind geen strafblad krijgt omdat de straf buiten justitie om wordt geregeld. Een HALT-afdoening kun je maximaal twee keer aangeboden krijgen. Daar moet dan wel minimaal een periode van één jaar tussen zitten. Niet alle strafbare feiten komen in aanmerking voor een HALT-afdoening. De volgende strafbare feiten komen wél in aanmerking: 


 • openlijke geweld goederen (art 141 lid 1 Sr)
 • vernieling en graffiti (art 350 Sr)
 • eenvoudige vormen van brandstichting (art 157 Sr)
 • (winkel)diefstal en poging tot, alleen of in vereniging (art 310/311 Sr)
 • verduistering en poging tot (art 321 Sr)
 • heling (art 416/417 Sr)
 • verwisselen prijskaartjes (art 326 Sr)
 • baldadig gedrag in het openbaar (art 424 Sr)
 • zich bevinden op verboden terrein (art 461 Sr)
 • verstoren van orde, rust, veiligheid, bedrijfsgang in openbaar vervoer (art 72/73 Wet personenvervoer)
 • bezit illegaal vuurwerk, afsteken legaal en illegaal vuurwerk buiten de toegestane tijd, bezit vuurwerk buiten afsteekperiode, bezit meer dan 10 kg vuurwerk in verkoopperiode (art 1.2.2/2.3.6/1.2.4 Vuurwerkbesluit)
 • APV-feiten die te maken hebben met vuurwerk en baldadig gedrag.

Om te mogen deelnemen aan Halt zijn er maximale schadebedragen vastgesteld:

 • art 141, 424, 350 en 157 Sr en 72 en 73
  Wet personenvervoer: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak
 • art 310, 311, 321, 326 en 416/417 Sr: € 150 per zaak
 • APV’s: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak.

Dé Strafpleiters kunnen uw kind adviseren of zij akkoord moeten gaan met een HALT-afdoening. Zonder bewijs, namelijk geen zaak en dat is precies waar Dé Strafpleiters u en uw kind in kunnen adviseren. In de praktijk komt het namelijk weleens voor dat kinderen een HALT-aanbod krijgen, terwijl er feitelijk onvoldoende wettig danwel overtuigend bewijs is. Hoewel HALT geen strafblad oplevert, is het wel degelijk een straf voor een kind. Als uw kind geen strafbare feiten heeft gepleegd en dat ook blijkt uit het dossier zal het accepteren van het HALT-aanbod pedagogisch onverantwoord zijn. 

They need to know right from wrong, if they’ve done wrong! 

Let op: als de HALT-afdoening, om welke reden dan ook, mislukt kan de officier van justitie alsnog overgaan tot strafrechtelijke vervolging!

Strafrechtelijke vervolging

Als het gaat om zwaardere strafbare feiten worden kinderen tussen de 12 en 18 jaar wel vervolgd door de officier van justitie. Dit kan op twee manieren. Uw kind kan worden opgeroepen voor een zogenoemde TRIP-zitting bij de officier van justitie. Een officier van justitie kan tijdens deze zitting uw kind een voorstel doen om de zaak buiten de rechter om af te doen. Dit voorstel kan bestaan uit een taakstraf/leerstraf of geldboete. Als uw kind dit voorstel accepteert dan hoeft hij niet voor de kinderrechter te verschijnen. Als uw kind zonder reden niet verschijnt op de TRIP-zitting of het aanbod weigert, dan moet uw kind zich alsnog voor de kinderrechter verantwoorden. 

Let op: het accepteren van een voorstel op een TRIP-zitting levert uw kind een strafblad op.                                                                               Laat uw kind dus altijd bijstaan door Dé Strafpleiters! 

Naast een TRIP-zitting resteert de weg naar de kinderrechter. De kinderrechter kan jeugddetentie, een leer- en werkstraf en een geldboete opleggen. Bij jeugdigen van 12 tot 16 jaren kan maximaal één jaar jeugddetentie worden opgelegd, en bij jeugdigen van 16 tot 18 jaar maximaal 2 jaar. Verder kan een kinderrechter gedragsbeïnvloedende of een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen of besluiten tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Dit is een soort van TBS voor kinderen. De straffen en de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd. Dit betekent dat de straf of de maatregel pas ingaat als uw kind zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt, die de kinderrechter aan uw kind heeft opgelegd. De zittingen bij de kinderrechter vinden bijna altijd achter gesloten deuren plaats. Dit betekent dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Dit is een uitzondering op de hoofdregel dat zittingen in Nederland openbaar zijn. Dé Strafpleiters kunnen uw kind volledig voorbereiden op deze zitting en een inschatting maken van de te verwachten uitkomst van de zaak.


Gefinancierde rechtsbijstand / pro deo advocaat

Vanwege de jeugdige leeftijd kan door de advocaat gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd. In de meeste gevallen is de bijstand geheel kosteloos. Dit is in ieder geval aan de orde als tegen uw kind de vervolging is aangevangen, of aan uw kind een strafbeschikking van meer dan € 115,- is aangeboden of een taakstraf van meer dan 20 uren. Dé Strafpleiters kunnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand met u bespreken.


Civiele jeugdrecht

Een kinderrechter komt niet alleen in beeld als een minderjarige een strafbaar feit pleegt. Ook als er sprake is van andere problemen, zoals ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren, heeft de kinderrechter een belangrijke rol. De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen. Het gaat dan meestal om een periode van één jaar. Er wordt dan een gezinsvoogd aangewezen die toezicht houdt en hulp biedt bij de opvoeding. De ondertoezichtstelling kan telkens worden verlengd. Soms onderstaat er een crisissituatie en dan is meer hulp nodig. De kinderrechter kan dan een machtiging afgeven om een minderjarige uit huis te plaatsen. De minderjarige wordt dan ondergebracht in een pleeggezin of een gecertificeerde instelling. In het uiterste geval kan zelfs een machtiging worden verleend tot gesloten jeugdzorg. Voordat een kinderrechter een dergelijke beslissing neemt, zal de minderjarige boven de 12 jaar worden gehoord. De kinderrechter gaat dan het gesprek aan met de minderjarige om te weten hoe de minderjarige zelf over de situatie denkt. 

Dé Strafpleiters kunnen minderjarigen bijstaan tijdens deze hectische procedure en ervoor zorgen dat zij worden gehoord!

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!