Close

2 augustus 2018

Omzetting taakstraf. Moet ik nu de gevangenis in?!

jail

Taakstraf niet (volledig) verricht?

De reclassering regelt de feitelijke uitvoering van de aan u opgelegde taakstraf, ook wel werkstraf genoemd. Als de reclassering van mening is dat u de taakstraf/werkstraf niet (volledig) hebt verricht of dat u bepaalde afspraken rondom de aan u opgelegde taakstraf/werkstraf hebt verwaarloosd, dan zal de reclassering de taakstraf/werkstraf retour sturen naar de officier van justitie (Openbaar Ministerie). De reclassering schrijft dan aan de officier van justitie een zogenoemd afmeldbericht, waarin opgenomen staat waarom de taakstraf/werkstraf niet (volledig) door u is verricht. Na dit afmeldbericht, zal de officier van justitie de uren die nog openstaan als vervangende hechtenis ten uitvoer gaan leggen, anders gezegd, dan zal de officier van justitie beslissen tot omzetting van de taakstraf/werkstraf. U ontvangt dan van de officier van justitie een brief. Deze brief heet ‘kennisgeving omzetting’.

Wat kunt u doen tegen de omzetting van de eerder aan u opgelegde taakstraf/werkstraf?

Als u het niet eens bent met de kennisgeving omzetting van uw taakstraf/werkstraf naar vervangende hechtenis, dan kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van het besluit tot omzetting een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank die de taakstraf/werkstraf eerder aan u heeft opgelegd. Het bezwaarschrift tegen de omzetting van de taakstraf/werkstraf moet ter griffie van de bevoegde rechtbank worden ingediend, en van die indiening moet een akte worden opgemaakt.

Welke verweren kunt u aanvoeren tegen het besluit tot omzetting van de taakstraf/werkstraf?

De wet kent een aantal formele vereisten, te weten fouten die gemaakt zijn bij het door de officier van justitie genomen besluit tot omzetting van de taakstraf/werkstraf. Deze formele vereisten kunnen er op zichzelf al toe leiden dat de taakstraf/werkstraf niet omgezet had mogen worden. Zo heeft de rechtbank Overijssel op 19 februari 2020 bepaald dat (ECLI:NL:RBOVE:2020:732) ondanks niet tijdige indiening van bezwaarschrift het bezwaarschrift van veroordeelde tegen de omzetting van de taakstraf toch ontvankelijk is, omdat de vordering van de officier van justitie als non-existent moet worden aangemerkt. De officier van justitie heeft het niet verrichte gedeelte van de taakstraf ten onrechte omgezet in voorlopige hechtenis. Deze omzetting had niet mogen plaatsvinden nu de termijn voor het nemen van die beslissing ruimschoots was verstreken. De politierechter besliste in deze zaak dat het bezwaarschrift tegen het ten uitvoer leggen van de voorlopige hechtenis gegrond is en dat de veroordeelde geen taakstraf meer hoeft te verrichten. Naast deze formele vereisten, zijn er ook inhoudelijke verweren te benoemen om ervoor te zorgen dat u een kans moet krijgen om de taakstraf/werkstraf alsnog te verrichten. In het bezwaarschrift moet dus zo goed mogelijk worden aangegeven waarom de taakstraf/werkstraf niet door u is verricht, en dat u graag een tweede kans wil hebben om de taakstraf/werkstraf alsnog zo spoedig als mogelijk te verrichten en daar uiteraard ook volledig toe bereid bent!

Wat is het belang van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat?

Dé Strafpleiters weten als geen ander hoe zij de rechter ervan kunnen overtuigen u een laatste kans te geven! U krijgt slechts één kans om de rechter te overtuigen. Er staat immers geen hoger beroep open tegen de beslissing van de rechter. Laat ook geen verweren liggen, zoals bijvoorbeeld de formele vereisten waar u de procedure al op kunt winnen! Vooral heel belangrijk is dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Met andere woorden, u kunt zelfs na het indienen van het bezwaarschrift op ieder moment aangehouden worden door de politie! Zorg daarom voor een onderduikadres voor de time being! Zoals u leest, is het dus uiterst van belang dat u de gespecialiseerde vrouwen van Dé Strafpleiters inschakelt om uw belangen daarin te behartigen!

2 augustus 2018 Blog