Close

Privacy Statement

Privacystatement & Cookiebeleid

Algemeen

De Strafpleiters Herrings & Pirone respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens De Strafpleiters Herrings & Pirone verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

De Strafpleiters Herrings & Pirone verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt De Strafpleiters Herrings & Pirone veelal een derde partij in.

Doel verwerking persoonsgegevens

De Strafpleiters Herrings & Pirone verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten.

De persoonsgegevens

De Strafpleiters Herrings & Pirone verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en BSN;
 • contactgegevens van uw partner indien dit van belang is voor de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand;
 • reden waarom u rechtsbijstand nodig heeft;
 • bankrekeningnummer in verband met het versturen en verwerken van declaraties;
 • analytische gegevens welke via cookies worden geplaatst. Het betreft hier het IP-adres van de bezoeker.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt De Strafpleiters Herrings & Pirone omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Doel van verwerking persoonsgegevens

De Strafpleiters Herrings & Pirone verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens

De Strafpleiters Herrings & Pirone deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van De Strafpleiters Herrings & Pirone, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan De Strafpleiters Herrings & Pirone persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van De Strafpleiters Herrings & Pirone uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door De Strafpleiters Herrings & Pirone ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

De Strafpleiters Herrings & Pirone hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval De Strafpleiters Herrings & Pirone gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal De Strafpleiters Herrings & Pirone in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegeven

De Strafpleiters Herrings & Pirone bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij De Strafpleiters Herrings & Pirone aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

De Strafpleiters Herrings & Pirone

Ericssonstraat 2

5121 ML Rijen

E: info@destrafpleiters.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. De Strafpleiters Herrings & Pirone neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Social media

Op de website van De Strafpleiters Herrings & Pirone (www.destrafpleiters.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram en Facebook. De Strafpleiters Herrings & Pirone houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

De Strafpleiters Herrings & Pirone houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door De Strafpleiters Herrings & Pirone verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van De Strafpleiters Herrings & Pirone te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van De Strafpleiters Herrings & Pirone op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van De Strafpleiters Herrings & Pirone maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van De Strafpleiters Herrings & Pirone geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. De Strafpleiters Herrings & Pirone heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website van De Strafpleiters Herrings & Pirone wordt gebruikt gemaakt van de navolgende cookies:

 • functionele cookies: deze zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website. Met behulp van de functionele cookies kan de werking van de website geanalyseerd worden en verbeterd worden.
 • analytische cookies: deze cookies meten websitebezoek, waardoor de website kan worden verbeterd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.
 • tracking cookies: deze cookies volgen het bezoek aan de website. Op basis hiervan kan de website worden geoptimaliseerd. Deze worden geplaatst door Google Analytics. Voor deze cookies staat de cookiebanner op de website. U kunt zelf kiezen of u deze cookies accepteert.

Aanpassing privacy statement

De Strafpleiters Herrings & Pirone heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.destrafpleiters.nl

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via info@destrafpleiters.nl