Close

15 april 2019

Rijbewijs ingevorderd vanwege alcohol! Wat nu?

Rijden onder invloed alcohol

Menig Nederlander denkt dat strafrechtadvocaten alleen maar grote criminelen bijstaan. In hun ogen mensen die écht zware misdrijven hebben begaan. Dat is natuurlijk klinkklare onzin! Ook de gewone hardwerkende mens, en zelfs studenten, kunnen te maken krijgen met het strafrecht. Daar zijn het rijden onder invloed van alcohol of drugs én zelfs een flinke snelheidsovertreding onder andere goede voorbeelden van! In deze blog richten wij ons specifiek op het rijden onder invloed van alcohol, hetgeen is strafbaar gesteld in artikel 8 WVW.

Juridisch kader

Artikel 8 WVW stelt verschillende vormen van rijden onder invloed strafbaar:

1. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.

2. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed.

3. In afwijking van het tweede lid is het de bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, indien sedert de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel, indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, verboden dat motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,2 milligram per milliliter bloed.

4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de bestuurder van een motorrijtuig die zonder rijbewijs een motorrijtuig bestuurt voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is.

5. Het is verboden een motorrijtuig als bestuurder te doen besturen door een persoon waarvan men weet of redelijkerwijs moet weten dat deze verkeert in een toestand als in het eerste, tweede of derde lid is omschreven.

6. Voor de toepassing van het derde lid wordt onder een rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland“.

Hoe verloopt nou zo’n alcoholonderzoek?

Het begint met een simpele blaastest op straat. Dat is de voorlopige blaastest. U heeft het vast al eens gehoord of meegemaakt. Een verkeersfuik waar u ingereden bent en deze al dan niet verlaat met een geweldige BOB sleutelhanger. Die krijgt u dus niet als het foute boel is. Dan krijgt u vaak een gratis ritje naar het politiebureau om daar de definitieve blaastest aan het ademanalyseapparaat te ondergaan. Overigens kunt u ook onderworpen worden aan een bloedonderzoek of urineonderzoek. Er bestaan in de wet en de uitleg in de rechtspraak verschillende redenen om medewerking aan een bloedonderzoek te verlenen. Zo biedt een bloedonderzoek uitkomst, als een ademonderzoek wegens bijzondere medische redenen onmogelijk is. Daarnaast is een bloedonderzoek geïndiceerd wanneer ondanks de volledige medewerking van een verdachte aan het ademonderzoek, dit onderzoek is mislukt. Ook is een bloedonderzoek geïndiceerd als er een vermoeden bestaat dat een verdachte onder invloed van een of meer andere stoffen dan alcohol verkeert die, al dan niet in combinatie, de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, of als een verdachte verkeert onder invloed van minstens één van die andere stoffen én alcohol, terwijl de combinatie daarvan de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Op grond van artikel 11 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer kan een verdachte ook vragen om een bloedonderzoek als tegenonderzoek.

In artikel 8 WVW staat opgenomen dat u strafbaar bent wanneer bij u een alcoholgehalte van 220 microgram of meer per uitgeademde liter lucht (µg/l) is vastgesteld. Bij beginnende bestuurders (minder dan 5 jaar in bezit van een rijbewijs of bromfietsrijbewijshouders jonger dan 18 jaar) bent u al bij een meting van een alcoholgehalte van 88 µg/l of meer strafbaar.

Teveel gedronken: een advocaat zal dan wel overbodig zijn?

Nee, absoluut niet! Een alcoholgehalte van 220 > µg/l (ervaren bestuurders) of 88 > µg/l (beginnend bestuurder) wil namelijk niet meteen zeggen dat de zaak verloren is! Zelfs ook wanneer u tegenover de politie bekend heeft uzelf schuldig te hebben gemaakt aan het rijden onder invloed van alcohol! Het alcoholonderzoek is namelijk omkleed met strikte waarborgen. Als één of meer strikte waarborgen niet zijn nageleefd, kan er niet gesproken worden van een onderzoek als bedoeld in artikel 8 lid 2 en 3 WVW en mag het resultaat van de ademanalyse, anders gezegd het getal dat uit dat grote apparaat bij de politie is komen rollen, niet voor het bewijs worden gebruikt. Het gaat hierbij om vormverzuimen bij het voorbereidend onderzoek waarop artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering niet van toepassing is (HR 11 oktober 2011 LJN: BR3043). In dat geval mogen de resultaten van het onderzoek bij niet naleving van de strikte waarborgen niet tot het bewijs worden gebezigd. U kunt dus vrijgesproken worden voor het rijden onder invloed van alcohol, ondanks uw verklaring dat u onder invloed van alcohol hebt gereden! En een vrijspraak kan ook nog eens leiden tot schadevergoeding voor o.a. de tijd dat u uw rijbewijs heeft moeten missen!

De Strafpleiters dringen er dan ook echt op aan dat u meteen een advocaat in de arm neemt vanaf het moment dat de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd, omdat u teveel gedronken heeft en toch achter het stuur bent gestapt! Wij hebben de juiste ervaring om uw rijbewijs snel voor u terug te krijgen, maar tevens hanteren wij het voordeligste tarief en dus ontvangt u achteraf geen gepeperde rekening! Neem dus vrijblijvend contact met ons op door uw zaak gratis bij ons aan te melden via deze link: https://destrafpleiters.nl/aanmelden/