Close

SLUITING WONING OP GROND VAN ART. 13B OPIUMWET

Home » Sluiting woning op grond van art. 13b Opiumwet (Wet Damocles)

Heeft de burgemeester het voornemen of al besloten om uw woning of bedrijfspand te sluiten voor een bepaalde periode? Leg u hier niet zomaar bij neer, maar neem direct contact met ons op! 


Artikel 13b Opiumwet?

De burgemeester is op grond van artikel 13b van de Opiumwet bevoegd een woning of bedrijfspand te sluiten, indien een middel zoals vermeld op lijst I of II van de Opiumwet wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Op lijst I en II van de Opiumwet staan de volgende meest voorkomende middelen vermeld: hennep, hasjiesj, cocaïne, GHB, heroïne, MDMA, amfetamine etc. De bevoegdheid van de burgemeester is een discretionaire bevoegdheid. Dat betekent dat hij geen verplichting heeft om over te gaan tot sluiting van een woning of bedrijfspand. De wet geeft duidelijk aan dat de burgemeester een woning of bedrijfspand ‘kan’ sluiten. Of een burgemeester gebruik maakt van deze bevoegdheid is afhankelijk van de geldende beleidsregels in de gemeenten. Iedere gemeente hanteert dan ook zijn eigen beleidsregels die zeer van elkaar verschillen. In de beleidsregels staan beschreven onder welke voorwaarden bestuursrechtelijk wordt opgetreden tegen overtredingen van de Opiumwet. Kennisneming van het beleid van de betreffende gemeente is dan ook van groot belang voor de mogelijkheden om sluiting tegen te gaan.


Zienswijze

Voorafgaand aan het besluit tot sluiting van de woning of bedrijfspand, heeft u altijd de mogelijkheid om uw zienswijze tegen het voorgenomen besluit in te dienen. U kunt uw mening geven aan de burgemeester over het voorgenomen besluit tot sluiting. Maak hier altijd gebruik van, echter wel met behulp van een gespecialiseerd advocaat zodat alle relevante feiten en omstandigheden in de zienswijze naar voren worden gebracht. Vervolgens kan de burgemeester met deze feiten en omstandigheden rekening houden bij het te nemen besluit. Vaak kan deze fase er al toe leiden dat de burgemeester niet over gaat tot sluiting, maar het slechts houdt bij een schriftelijke waarschuwing. Let wel op de termijn van twee weken om uw zienswijze kenbaar te maken! Wees dus op tijd!

Bezwaarschrift

Als de zienswijze geen ander licht op de zaak heeft geworpen, kan de burgemeester besluiten om de woning of bedrijfspand te sluiten voor een bepaalde periode. Binnen 6 weken na het besluit kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing. De termijn van 6 weken gaat in op de dag na de dag van verzending van het besluit van de burgemeester.


Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar tegen het besluit tot sluiting schorst echter de werking van dat besluit niet. Dat betekent dat, ondanks het feit dat u bezwaar maakt, de sluiting gewoon doorgaat. Alleen door het maken van bezwaar voorkomt u sluiting van de woning of bedrijfspand dus niet. Daarvoor is een voorlopige voorziening nodig. Dit is een aparte procedure bij de rechtbank. De voorlopige voorzieningsprocedure bij de bestuursrechter kan ertoe leiden dat de woning in afwachting van de beslissing op bezwaar feitelijk niet gesloten mag worden. Op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is slechts mogelijk indien binnen de genoemde termijn van 6 weken ook bezwaar is gemaakt. Aangezien wij gespecialiseerd zijn in deze procedures, is het van groot belang dat u meteen contact met ons opneemt op het moment dat uw gemeente voornemens is om de woning of bedrijfspand te sluiten. Hiervoor kunt u uw zaak vrijblijvend aanmelden.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!