Close

EEN ADVOCAAT VOOR VERKEERSSTRAFRECHT

Home » Verkeersstrafrecht

Wanneer u een advocaat nodig heeft voor verkeersstrafrecht, kan dat diverse oorzaken hebben. Heeft u een advocaat nodig omdat u een dagvaarding ontvangen heeft voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of een combinatie daarvan, het verlaten van de plaats van een ongeval, rijden met een ongeldig/geschorst/ingevorderd rijbewijs of rijden zonder rijbewijs, het veroorzaken van een verkeersongeval of een overtreding van de maximumsnelheid? Al deze strafbare feiten zijn een overtreding van de Wegenverkeerswet (WVW) en de Regeling verkeersvoorschriften (RVV). De Wegenverkeerswet omvat zowel overtredingen als misdrijven. Als u verder leest, ziet u wat de meest voorkomende misdrijven en overtredingen zijn. Neemt u voor uw zaak contact op met een advocaat van De Strafpleiters die gespecialiseerd is in verkeersstrafrecht? Dan ervaart u direct het persoonlijke en laagdrempelige contact.


ART. 5 WVW – EEN ADVOCAAT IN VERKEERSSTRAFRECHT NODIG BIJ GEVAARLIJK RIJGEDRAG

Art. 5 WVW staat ook wel bekend als het zogenoemde ‘kapstokartikel’. Bij dit artikel gaat het om een overtreding en dus zult u worden gedagvaard voor de kantonrechter. De vraag is uiteraard welke gedraging door een rechter wordt gezien als gevaarzettend in de zin van art. 5 WVW. Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. De Hoge Raad heeft wel bepaald dat er door de verweten gedraging, in het licht van alle omstandigheden van het geval, een reële mogelijkheid van schade voor personen en/of goederen wordt gecreëerd. Het simpelweg niet verlenen van voorrang aan een fietser betekent dus nog niet dat dit automatisch leidt tot een veroordeling voor art. 5 WVW.


ART. 6 WVW – VERKEERSONGEVAL DOOR SCHULD

Art. 6 WVW heeft betrekking op eenieder die aan het verkeer deelneemt, dus bijvoorbeeld ook op voetgangers. De kern van het verwijt bij overtreding van art. 6 WVW is dat er sprake moet zijn van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid (schuld). Voor de vaststelling van de mate van schuld heeft de Hoge Raad bepaald dat dit aankomt op het geheel van gedragingen van de verdachte, de aard en ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. Er valt dus niet specifiek te zeggen wanneer er sprake is van schuld. Naast de aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid, bestaat er nog de strafverzwarende omstandigheid in de zin van roekeloosheid. Van roekeloosheid is sprake indien kan worden vastgesteld dat iemand zeer onvoorzichtig gedrag heeft getoond, waarbij welbewust en met ernstige gevolgen aanvaardbare risico’s zijn genomen. Van roekeloosheid is in zeer uitzonderlijke gevallen sprake en het kan dus niet zonder slag of stoot bewezen worden verklaard. Het is dan ook in uw belang om u, in een zo vroeg mogelijk stadium, te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat van ons kantoor uit Rijen die veel kennis heeft over het verkeersstrafrecht. Samen kijken we of er op basis van het door justitie samengestelde dossier wel voldoende wettig en overtuigend bewijs is om te komen tot een bewezenverklaring. Ook bepalen we welke verdedigingsstrategie wij als advocaat moeten inzetten om uw zaak op het gebied van het verkeersstrafrecht tot een zo goed mogelijk einde te brengen.


ART. 7 WVW – HET VERLATEN VAN DE PLAATS VAN EEN ONGEVAL

Het verlaten van de plaats van een ongeval (art. 7 WVW) staat als volgt in de wet omschreven: “Het is diegene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien: bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht; daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten”. Er moet dus sprake zijn van een verkeersongeval waarbij u in juridische zin betrokken moet zijn geweest of u moet een verkeersongeval hebben veroorzaakt. Zo is een passagier die passief meerijdt niet verplicht om op de plaats van het ongeval te blijven, aangezien deze niet kan worden aangemerkt als betrokkene in de zin van art. 7 WVW.


Goed voorbereiden op het eerste verhoor bij de politie

Bij een verdenking van het overtreden van art. 7 WVW, dient te worden vastgesteld of u wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat u betrokken was bij een verkeersongeval of een verkeersongeval heeft veroorzaakt. Indien u ontkent bewust te zijn geweest van een verkeersongeval, dan is het aan justitie om op basis van de overige bewijsmiddelen in het dossier de wetenschap vast te stellen. Hierbij kunt u denken aan getuigenverklaringen. Onze gespecialiseerde advocaat op het gebied van verkeersstrafrecht bereidt u hier voorafgaand aan het verhoor goed op voor en staat u tijdens het verhoor bij.


Vervolgingsuitsluitingsgronden

In art. 184 WVW en art. 7 lid 2 WVW zijn twee vervolgingsuitsluitingsgronden opgenomen. Art. 184 WVW bepaalt dat een bestuurder niet langer strafbaar is als de bestuurder zich binnen twaalf uur na het verkeersongeval uit eigen beweging meldt bij de politie en de identiteit van zijn motorrijtuig bekendmaakt. De melding moet wel vrijwillig zijn. Deze is niet vrijwillig als de bestuurder weet dat de politie naar hem op zoek is en zich dan pas meldt bij de politie.

De tweede vervolgingsuitsluitingsgrond staat vermeld in art. 7 lid 2 WVW. Deze uitsluitingsgrond geldt als de bestuurder op de plaats van het verkeersongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en dat van zijn motorrijtuig. Er is een situatie denkbaar waarbij de bestuurder de gelegenheid heeft geboden, maar de ander hier geen gebruik van maakt. De bestuurder kan dan niet veroordeeld worden voor art. 7 WVW gelet op deze uitsluitingsgrond. Een ander kan ook namens de bestuurder behoorlijk de gelegenheid bieden tot vaststelling van de identiteit van de bestuurder en het motorrijtuig.


ART. 8 WVW – RIJDEN ONDER INVLOED

Rijden onder invloed is strafbaar gesteld in art. 8 WVW en betreft zowel alcohol, drugs en medicatie die de rijvaardigheid beïnvloedt en hiervoor heeft u een advocaat nodig. De wet maakt een onderscheid tussen beginnende en gevorderde bestuurders. De wettelijke toegestane hoeveelheid alcohol is voor beginnend bestuurders bepaald op 88 Ugl en voor gevorderde bestuurders op 220 Ugl. Voor drugs of medicatie die de rijvaardigheid beïnvloeden, zijn geen hoeveelheden vastgesteld, maar hier wordt middels een bloedtest of urinetest door het NFI bepaald in hoeverre de rijvaardigheid beïnvloed was. Een voorwaarde voor een veroordeling wegens art. 8 WVW is dat er sprake moet zijn van een bestuurder van een motorrijtuig.


Wanneer bent u bestuurder?

Als niet vaststaat wie de auto heeft bestuurd, dan kan dit leiden tot een vrijspraak. Hiertegen moet dan wel gemotiveerd verweer worden gevoerd op basis van het verkeersrecht wat u natuurlijk over kunt laten aan een advocaat van ons kantoor. Als bestuurder wordt degene aangemerkt die de bedieningsorganen van een motorrijtuig hanteert en door middel daarvan de voortbeweging en de rijrichting van het motorrijtuig beïnvloedt. De Hoge Raad heeft echter in een aantal uitspraken geoordeeld dat er ook dan sprake is van een bestuurder indien een automobilist de auto parkeert, de auto duwt en achter het stuur zit als het voertuig wordt gesleept. Het gerechtshof Leeuwarden heeft echter bepaald dat enkel het aantreffen van een persoon op de bestuurderszitplaats van een geparkeerde stilstaande auto, waarvan de motor draait, niet voldoende is om deze persoon als bestuurder aan te merken. Het is hierbij wel van belang dat die persoon ontkent te hebben gereden.


Rijden onder invloed van alcohol

Indien u wordt aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol en u meer dan 350 of 570 Ugl blaast als respectievelijk gevorderd of beginnend bestuurder, zal uw rijbewijs worden ingevorderd en opgestuurd naar de officier van justitie en heeft u een advocaat nodig. De officier van justitie heeft dan tien dagen de tijd om een beslissing te nemen over uw ingevorderde rijbewijs. Er zijn dan drie mogelijkheden

  • De officier van justitie besluit het rijbewijs aan u terug te geven.
  • De officier van justitie besluit tot inhouding van uw rijbewijs.
  • De officier van justitie verzuimt binnen de termijn van tien dagen een besluit te nemen.

In dat laatste geval moet het rijbewijs aan u worden teruggegeven. De beslissing omtrent uw rijbewijs krijgt u schriftelijk en wordt naar uw adres opgestuurd.

Klaagschrift

Mocht de officier van justitie besluiten om uw rijbewijs in te houden, dan heeft u de mogelijkheid om een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. De rechtbank bepaalt dan aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden of u het rijbewijs voorlopig terugkrijgt. De rechtbank maakt hierbij een belangenafweging tussen uw persoonlijk belang en het maatschappelijk belang van de verkeersveiligheid. Een aantal persoonlijke belangen kunnen spoedeisend en doorslaggevend zijn om het rijbewijs voorlopig aan u terug te geven. U kunt hierbij denken aan: werk, omgangsregeling met de kinderen, verplichte alimentatiebetalingen, mantelzorg en meer. Het persoonlijk belang moet in het klaagschrift zoveel mogelijk worden onderbouwd met bewijsstukken zoals bijvoorbeeld een salarisspecificatie, arbeidsovereenkomst of uittreksel van de KvK. Mocht uw rijbewijs zijn ingevorderd door de politie, neem dan dus direct contact met onze advocaat voor verkeersstrafrecht op! Op basis van de uitslag van de ademanalyse en uw persoonlijke omstandigheden kunnen wij direct een inschatting maken of de officier van justitie zal overgaan tot inhouding van uw rijbewijs. Indien dit het geval is, dan kunnen wij direct een klaagschrift indienen. Onze advocaat op het gebied van verkeersstrafrecht adviseert u dan ook om niet de tien-dagentermijn af te wachten.


Recidiveregeling

Met ingang van 1 juni 2011 is de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten, art. 123b WVW, in werking getreden. Indien een rijbewijshouder binnen vijf jaar tweemaal wordt betrapt op het rijden onder invloed van alcohol of drugs en er dus tweemaal sprake is van een onherroepelijke veroordeling, is de recidiveregeling van toepassing en kunt u een advocaat gebruiken. Voor de tweede onherroepelijke veroordeling geldt dat er minimaal sprake moet van zijn 570 Ugl dan wel een promillage van meer dan 1,3. Zoals reeds aangegeven, is een tweede onherroepelijke veroordeling vereist. Met een onherroepelijke veroordeling wordt ook wel een strafbeschikking bedoeld. Indien de recidiveregeling van toepassing is, wordt uw rijbewijs van rechtswege ongeldig verklaard en dient u het rijbewijs in te leveren. U kunt weer in het bezit komen van een nieuw rijbewijs, indien u aantoonbaar voldoet aan de eisen van rijvaardigheid en rijgeschiktheid, zoals vermeld in het Reglement rijbewijzen. De RDW zal u schriftelijk berichten dat uw rijbewijs ongeldig is verklaard. Het van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs staat geheel los van de strafzaak. De rechter zal bij het rijden onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of drugs aan u slechts een rijontzegging opleggen voor een bepaalde duur, gecombineerd met een geldboete en een advocaat helpt u bij uw zaak. Het van rechtswege ongeldig verklaren van uw rijbewijs gebeurt dus niet door de rechter, maar vloeit automatisch voort uit de wet waarbij de RDW deze wettelijke bepaling uitvoert.


ART. 9 WVW – RIJDEN MET EEN GESCHORST EN/OF ONGELDIG VERKLAARD RIJBEWIJS

Het rijden nadat uw rijbewijs ongeldig is verklaard of tijdens de ontzegging van de rijbevoegdheid, is strafbaar gesteld in art. 9 WVW. Bij een verdenking van overtreding van art. 9 WVW zal het gaan om de vraag of er inderdaad een ontzegging van de rijbevoegdheid bestond of dat het rijbewijs ongeldig was verklaard en/of vastgesteld kan worden dat u daarmee bekend was. Hiermee wordt bedoeld dat u als verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat uw rijbewijs ongeldig was verklaard of dat er sprake was van een ontzegging van de rijbevoegdheid ten tijde van de gedraging. Als u zelf ontkent bekend te zijn met een ontzegging van de rijbevoegdheid of dat uw rijbewijs ongeldig is verklaard, dan moet deze bekendheid worden vastgesteld aan de hand van de bewijzen in het dossier.


Bekendheid met de ongeldigverklaring van uw rijbewijs

Wanneer de beslissing tot ongeldigverklaring van het rijbewijs of de ontzegging van de rijbevoegdheid in persoon aan u is gemeld, staat de (veronderstelde) bekendheid (wetenschap) daarmee vast. Is dit niet het geval, dan is het zeker van belang om een gespecialiseerd strafpleiter hier verweer op te laten voeren! Gespecialiseerde rechtsbijstand van een advocaat met verstand van verkeersstrafrecht is noodzakelijk. Volgens de LOVS-oriëntatiepunten van de rechtspraak staat er op overtreding van dit misdrijf een gevangenisstraf van twee weken. Zorg er daarom voor dat u ten spoedigste contact met onze advocaat voor verkeersstrafrecht opneemt. Gezien onze praktijkervaring zijn wij in staat om – zeker bij een eerste overtreding van deze wet – een rechter te bewegen om, in plaats van een gevangenisstraf, over te gaan tot het opleggen van een taakstraf. U kunt in een dergelijk geval rekening houden met een werkstraf van twintig à veertig uur.


ART. 107 WVW – RIJDEN ZONDER RIJBEWIJS

Een bijzondere variant in de Wegenverkeerswet is art. 107 WVW. Veel mensen denken dat het rijden zonder rijbewijs hetzelfde is als het rijden tijdens een rijontzegging. Het verschil is dat het rijden zonder rijbewijs een overtreding is. Dit zegt overigens niets over de hoogte van de straffen bij een bewezenverklaring van dit strafbare feit. Het begint met een geldboete als eerstpleger, maar zeker bij recidive kunt u al onvoorwaardelijke hechtenis opgelegd krijgen. Daarom is het uiterst noodzakelijk om bijstand te krijgen van een advocaat gespecialiseerd in verkeersstrafrecht. Voor onze gespecialiseerde juridische bijstand kunt u vrijblijvend uw zaak bij ons aanmelden.


TIPS & TRICKS

Zolang u nog geen gespecialiseerd advocaat op het gebied van verkeersstrafrecht heeft gesproken, adviseren wij u om u te beroepen op uw zwijgrecht (art. 29 Sv). Zorg er bovendien voor dat u geen bewijs tegen uzelf creëert door – los van een formeel politieverhoor – toch op vriendelijke wijze een gesprek aan te gaan met de politie. De politie kan namelijk altijd hetgeen u op vrijwillige basis heeft verteld, opnemen in een zogeheten proces-verbaal van bevindingen. Een dergelijk proces-verbaal van bevindingen is ‘dodelijk’, omdat alles wat daarin gerelateerd staat op ambtseed of ambtsbelofte is. Op grond van art. 344 lid 2 Sv kan het bewijs dat een verdachte het tenlastegelegde feit heeft gepleegd, door de rechter worden aangenomen op het proces-verbaal van een opsporingsambtenaar. Bent u al verhoord door de politie en heeft u nu een dagvaarding of oproep OM-zitting ontvangen? Dan is het van belang om onmiddellijk contact op te nemen met een gespecialiseerd advocaat in verkeersstrafrecht. De Strafpleiters uit Rijen weten precies welke verweren zij moeten aanvoeren ten overstaan van de rechter en hebben al veel zaken met succes verdedigd!


Schakel een advocaat in met verstand van verkeersstrafrecht

 Wilt u een professionele advocaat raadplegen die gespecialiseerd is in verkeersstrafrecht? Voor onze juridische bijstand kunt u vrijblijvend uw zaak bij ons aanmelden via ons formulier. Ook kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@destrafpleiters.nl. Heeft u ook een andere zaak waarbij u een deskundige strafrechtadvocaat nodig heeft? Wij zijn ook toegespitst in onder andere vermogensdelicten. Het is tevens mogelijk een beroep op ons te doen bij zedenmisdrijven.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!
Jorrit Hermes
Jorrit Hermes
23 September 2023
Corina heeft één van mijn cliënten enorm geholpen. Ze is scherp, toegankelijk en uiterst professioneel.
Patrick Van B.
Patrick Van B.
29 Juni 2023
Fijne communicatie, verstand van zaken en nemen je stap voor stap mee in het hele proces. Ik ben blij dat ik er uiteindelijk voor heb gekozen een gespecialiseerd kantoor in de arm te nemen die me ook tijdens het verhoor bijstonden. Uiteindelijk met als succesvol resultaat het seponeren van de zaak! Nogmaals super bedankt om me te helpen om deze nachtmerrie eindelijk zo af te kunnen sluiten!
Nino Kikilasjvili
Nino Kikilasjvili
14 Juni 2023
Ontzettend geholpen door mw. Herrings en een hele fijne vrouw in de omgang en het contact! Weet mensen gerust te stellen maar is wel eerlijk en direct. Echt een aanrader!
roon
roon
10 Juni 2023
bij 1e kennismaking met mr Herrings dacht ik heel even uhmmm 🤔 (maar dit was dan ook in een vervelende situatie) maar deze relatief jonge advocaten duiken echt in jouw dossier inclusief de punten en komma's. en het maakt niet wat voor juridisch onderwerp dan ook. recht of onrecht. de ovj kreeg het er warm van.
Stefanie Meijers
Stefanie Meijers
18 April 2023
Wat ben ik blij dat wij hebben gekozen voor deze toppers! Mr Herrings heeft ons heel erg goed bijgestaan in een heel heftige periode. Deze vrouw is niet alleen een heel goede advocaat maar vooral ook een gewoon mens,die weet wat je doormaakt. Niets is haar te veel en je kunt met alle vragen bij haar terecht en krijgt er snel antwoord op in gewoon nederlands en niet van die juridische taal waar niemand iets van begrijpt. Komt ze er zelf even niet uit dan weet zij zeer kundige collega’s te vinden waarmee ze dan een oplossing zal vinden. Dus mocht je op zoek zijn naar een advocaat in hart en nieren dan ben je bij Herrings&Pirone op het juiste adres! Gr .Stefanie
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
8 Maart 2023
Ik had heel kort de tijd voor mijn zaak. Ze reageerde super snel. En ondanks ze niet specifiek nog wat konden met mijn zaak. Heeft ze me goede tips gegeven en een fijn gesprek gehad. Voelde me gehoord. Heel erg bedankt.
Jeannet Kuijpers
Jeannet Kuijpers
15 Februari 2023
Hartelijk dank Corina voor het geweldige pleidooi wat je heb gehouden. Zeer dankbaar hiervoor. Van 90 uur werkstraf naar 30 uur. 👏👏👏👏👏🤮
Yonghai chen
Yonghai chen
14 Februari 2023
Ik ben zeer goed geholpen door mevrouw Herrings, zij legt alles zeer goed en duidelijk uit zodat je niet voor verrassingen komen te staan .
× Hoe kan ik je helpen?