Close

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Home » Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Heeft het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) het voornemen of al besloten om uw aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te weigeren? Leg u hier niet zomaar bij neer, maar neem direct contact met ons op!


Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Als u een VOG aanvraagt, doet Justis een onderzoek naar uw justitiële verleden. De aanvraag voor een VOG wordt ingediend bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Dit is onderdeel van Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG zal de aanvraag in behandeling nemen op basis van de gegevens uit de justitiële documentatie (het zogenoemde strafblad). Een VOG wordt in ieder geval afgegeven als u geen strafbaar heeft gepleegd. Indien u wel een strafbaar feit heeft gepleegd, is het afhankelijk van de functie die u gaat vervullen, en de terugkijktermijn of een VOG wordt afgegeven.


Beoordelingskader Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Hoe beoordeelt het COVOG een VOG aanvraag indien er sprake is van een strafblad? Allereerst wordt er gekeken of er binnen de terugkijktermijn een relevant strafbaar feit is gepleegd. Dit wordt het objectieve criterium genoemd (artikel 35 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens (Wjsg)). In het algemeen geldt er een terugkijk-termijn van 4 jaar. Er bestaan echter een aantal uitzonderingen:

Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijk-termijn.

Voor jongeren < 23 jaar geldt een terugkijk-termijn van 2 jaar, tenzij er sprake is van een zedendelict of een ernstig geweldsdelict waar meer dan 6 jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.

Ook in een aantal andere gevallen wordt afgeweken van de terugkijktermijn van 4 jaar. Denk hierbij aan:

Wegvervoerondernemer goederenvervoer
5 jaar
Taxibranche: chauffeurskaart en ondernemersvergunning
 
5 jaar
Beveiliging burgerluchtvaart
5 jaar
Lidmaatschap schietvereniging
8 jaar
Functies met hogere integriteitseis,

zoals:
  • beëdigde tolken/vertalers;
  • buitengewoon opsporingsambtenaar;
  • opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten;
  • personen werkzaam bij politieke dienst;
  • personen werkzaam bij Dienst Terugkeer/Vertrek, ministerie van VenJ;
  • personen werkzaam bij of toegang hebbend tot kerncentrales;
  • personen die in contact komen met CBRN-stoffen;
  • handschrift/DNA – en overige gerechtsdeskundigen NRGD-register.
  • inschrijving als advocaat
  • bestuurder of intern toezichthouder/commissaris van een woningcorporatie
10 jaar
Personeel hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen
4 jaar
Extern en intern personeel inrichting of voorziening Dienst Justitiële Inrichtingen
30 jaar


Naast de genoemde terugkijk-termijn wordt beoordeeld of de feiten op het strafblad, uitgaande van de fictie dat die feiten zich in de toekomst zullen herhalen, een risico vormen voor de samenleving en een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de taak, functie of werkzaamheden. Het COVOG heeft hiervoor algemene screeningsprofielen opgesteld, als ook specifieke screeningsprofielen per functie. Daarnaast kijkt het COVOG voor de beoordeling of er al dan niet een VOG wordt afgegeven, ook naar overige justitiële gegevens buiten de terugkijk-termijn, indien er binnen de terugkijk-termijn sprake is van een relevant strafbaar feit.

Naast het objectieve criterium geldt een subjectief criterium. Dit criterium ziet op een belangenafweging waarbij beoordeeld wordt of uw belangen bij het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zwaarder wegen, dan het belang van de samenleving bij bescherming tegen het door middel van het objectieve criterium vastgestelde risico voor de samenleving. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de afdoening van de strafbare feit(en), het tijdsverloop, en uw leeftijd ten tijde van het plegen van het strafbare feit. Let op: bij zedenzaken is dus de regel dat uw VOG wordt geweigerd, tenzij deze weigering evident disproportioneel is. Laat u dus altijd bij staan door een gespecialiseerd VOG advocaat. Dé Strafpleiters weten hier wel raad mee!


Zienswijze

Voorafgaand aan het besluit tot weigering van uw VOG, heeft u altijd de mogelijkheid om uw zienswijze tegen het voorgenomen besluit in te dienen. U kunt uw mening geven aan het COVOG over het voorgenomen besluit tot weigering. Maak hier altijd gebruik van, echter wel met behulp van een gespecialiseerd advocaat zodat alle relevante feiten en omstandigheden in de zienswijze naar voren worden gebracht. Vervolgens kan het COVOG met deze feiten en omstandigheden rekening houden bij het te nemen besluit. Vaak kan deze fase er al toe leiden dat het COVOG overgaat tot het afgeven van uw VOG. Let op: de termijn om uw zienswijze kenbaar te maken is meestal twee weken! Wees dus op tijd! De zienswijze is dé belangrijkste fase in deze procedure! Indien u deze zienswijze op de juiste wijze motiveert en onderbouwt, dan maakt u de meeste kans op het verkrijgen van een VOG. Laat u dus direct bijstaan door Dé Strafpleiters!


Bezwaarschrift

Als de zienswijze geen ander licht op de zaak heeft geworpen, kan het COVOG besluiten om de VOG te weigeren. Binnen 6 weken na het besluit kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing. De termijn van 6 weken gaat in op de dag na de dag van verzending van het besluit van het COVOG.


Beroepschrift

Voor zover het COVOG het bezwaar tegen het besluit tot weigering van de VOG afwijst, bestaat nog de mogelijkheid om tegen dit besluit in beroep te gaan bij de bestuursrechter. De bestuursrechter zal zich dan buigen over de vraag of de weigering al dan niet terecht is. Het indienen van beroep bij de rechtbank dient binnen 6 weken na het besluit te zijn ingediend. Aangezien wij gespecialiseerd zijn in deze procedures, is het van groot belang dat u meteen contact met ons opneemt op het moment dat het COVOG voornemens is om de VOG te weigeren of uw aanvraag reeds heeft geweigerd. Hiervoor kunt u uw zaak vrijblijvend aanmelden.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!
Jorrit Hermes
Jorrit Hermes
23 September 2023
Corina heeft één van mijn cliënten enorm geholpen. Ze is scherp, toegankelijk en uiterst professioneel.
Patrick Van B.
Patrick Van B.
29 Juni 2023
Fijne communicatie, verstand van zaken en nemen je stap voor stap mee in het hele proces. Ik ben blij dat ik er uiteindelijk voor heb gekozen een gespecialiseerd kantoor in de arm te nemen die me ook tijdens het verhoor bijstonden. Uiteindelijk met als succesvol resultaat het seponeren van de zaak! Nogmaals super bedankt om me te helpen om deze nachtmerrie eindelijk zo af te kunnen sluiten!
Nino Kikilasjvili
Nino Kikilasjvili
14 Juni 2023
Ontzettend geholpen door mw. Herrings en een hele fijne vrouw in de omgang en het contact! Weet mensen gerust te stellen maar is wel eerlijk en direct. Echt een aanrader!
roon
roon
10 Juni 2023
bij 1e kennismaking met mr Herrings dacht ik heel even uhmmm 🤔 (maar dit was dan ook in een vervelende situatie) maar deze relatief jonge advocaten duiken echt in jouw dossier inclusief de punten en komma's. en het maakt niet wat voor juridisch onderwerp dan ook. recht of onrecht. de ovj kreeg het er warm van.
Stefanie Meijers
Stefanie Meijers
18 April 2023
Wat ben ik blij dat wij hebben gekozen voor deze toppers! Mr Herrings heeft ons heel erg goed bijgestaan in een heel heftige periode. Deze vrouw is niet alleen een heel goede advocaat maar vooral ook een gewoon mens,die weet wat je doormaakt. Niets is haar te veel en je kunt met alle vragen bij haar terecht en krijgt er snel antwoord op in gewoon nederlands en niet van die juridische taal waar niemand iets van begrijpt. Komt ze er zelf even niet uit dan weet zij zeer kundige collega’s te vinden waarmee ze dan een oplossing zal vinden. Dus mocht je op zoek zijn naar een advocaat in hart en nieren dan ben je bij Herrings&Pirone op het juiste adres! Gr .Stefanie
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
8 Maart 2023
Ik had heel kort de tijd voor mijn zaak. Ze reageerde super snel. En ondanks ze niet specifiek nog wat konden met mijn zaak. Heeft ze me goede tips gegeven en een fijn gesprek gehad. Voelde me gehoord. Heel erg bedankt.
Jeannet Kuijpers
Jeannet Kuijpers
15 Februari 2023
Hartelijk dank Corina voor het geweldige pleidooi wat je heb gehouden. Zeer dankbaar hiervoor. Van 90 uur werkstraf naar 30 uur. 👏👏👏👏👏🤮
Yonghai chen
Yonghai chen
14 Februari 2023
Ik ben zeer goed geholpen door mevrouw Herrings, zij legt alles zeer goed en duidelijk uit zodat je niet voor verrassingen komen te staan .
× Hoe kan ik je helpen?