Close

27 januari 2022

Wetenschap hennepkwekerij, maar toch vrijspraak!

Op 11 januari jl. heeft de rechtbank Arnhem cliënte vrijgesproken van het medeplegen c.q. medeplichtig zijn aan telen dan wel opzettelijk aanwezig hebben van een hennepkwekerij in een woning waar zij woonachtig is. Hoe dit mogelijk is? De Strafpleiters leggen het uit!

De officier van justitie had primair het medeplegen van het telen dan wel opzettelijk aanwezig hebben van hennep tenlastegelegd.

De Strafpleiters hebben de rechtbank verzocht om cliënte vrij te spreken van dit primair ten laste gelegde feit. De Hoge Raad had immers in 2017 reeds geoordeeld dat de enkele aanwezigheid van hennep in een aan de verdachte toebehorende en voor hem/haar toegankelijke ruimte onvoldoende is om te komen tot een bewezenverklaring van medeplegen, ook al is de verdachte op de hoogte van de aanwezigheid van hennep (ECLI:NL:HR:2017:1734).

Ook de rechtbank Limburg heeft in 2016 reeds geoordeeld dat de enkele wetenschap van een hennepkwekerij en het zich niet distantiëren (onttrekken) onvoldoende is om te kunnen aannemen dat het opzet van de verdachte gericht was op het telen dan wel het aanwezig hebben van aangetroffen hennepplanten (Rechtbank Limburg, 19 juli 2016, NbSr 2016, 189).

Als vangnet had de officier van justitie subsidiair ook de deelnemingsvariant medeplichtigheid ten laste gelegd.

De Strafpleiters hebben de rechtbank eveneens verzocht om cliënte vrij te spreken van deze subsidiaire ten laste gelegde deelnemingsvorm en de rechtbank volgde ook op dit punt het verweer van De Strafpleiters. De vraag die hier beantwoord moest worden was of cliënte de woning, waar de hennepkwekerij in was aangetroffen, ter beschikking had gesteld aan een ander met het opzet om daar hennep te kweken. De rechtbank oordeelde dat dit niet het geval was omdat cliënte geen eigenaar was van de woning en derhalve ook geen beschikkingsmacht had. Zij kon derhalve niet een woning ter beschikking stellen aan degene die eigenaar was van die woning.

Maar ook als je wél gezamenlijk eigenaar bent van een woning betekent dit niet dat je daarmee de woning ter beschikking stelt voor het kweken van hennep. Iemand die namelijk mede-eigenaar is van een woning heeft kennelijk die ruimtes reeds tot zijn/haar beschikking (ECLI:NL:HR:2019:1812).

Integrale vrijspraak was de enige juiste uitkomst in deze zaak!